Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Stefan Plath

  SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

  Av patrickangelin den 17 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och med senast december 2020 till och med maj 2021. Vi vill också att förvaltningen ser över möjligheten till totalt avgiftsfri parkering i hela Malmö under helgen med syftet att stärka Malmös Cityhandel och övrig verksamhet.

  Det är viktigt att fler människor använder sig av bilen när myndigheterna avråder människor från att åka kollektivt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu måste Malmös styrande politiker avstå från sin bilfientlighet och låta människor hantera denna pandemi på bästa sätt. Ingen ska behöva åka kollektivt för att man känner att alternativet är för dyrt. 

  TN motorfordon initiativ

   

 • 05

  Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

  Av patrickangelin den 12 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

  Satsningarna finansieras genom effektiviseringar inom kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår även att antalet kommunikatörer ska minskas i alla nämnder. Sverigedemokraterna använder sig inte av resultatutjämningsreserven för att finansiera sin budget.

  Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag 90 miljoner i trygghetssatsningar. Bland dessa trygghetssatsningar finns:

  • Välfärdsbrott ska motverkas genom personal som arbetar mot bedrägeri.
  • Mer tillsynsverksamhet, kameror och förebyggande arbete i särskilt utsatta områden.
  • Fler ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete.
  • Stärk brottsofferstödet.
  • Nav för arbetet mot hedersförtrycket.
  • Minska målvaktsbilar i Malmö.
  • Kommunal tillsyn – livsmedelsfusk, olovlig samlingslokal.

  Sverigedemokraterna föreslår utbildningssatsningar på 175 miljoner kr. Bland dessa utbildningssatsningar finns:

  • Höjda lärarlöner.
  • Stärkt elevhälsa.
  • Stödpersonal som ska stödja lärarna i förhållandet med hemmet.
  • Inrätta en förberedelseskola för nyanlända elever.
  • Möjliggöra vidareutbildning för skolpersonal som vill utveckla sitt ledarskap.
  • Fler studievägledare i grundskolorna.
  • Utöka centrala lotsteamet där elever som begått kriminella handlingar placeras. Idag finns endast 2 platser.
  • Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.
  • Resursförstärkning i förskolorna.
  • Fler komvuxplatser.
  • Fler platser i kulturskolan.

  Sverigedemokraterna föreslår satsningar på äldreomsorgen på 83 miljoner. Bland dessa satsningar finns:

  • Resursförstärkning
  • Vidareutbilda personal med bristande kunskaper i svenska.
  • Krav på svenskkunskaper vid nyanställning.
  • Fixartjänst/IT-tjänst från 65 års ålder.
  • Öka kvaliteten i äldres matupplevelser.
  • Stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor.
  • Motverka ofrivillig ensamhet.
  • Stärka det fallförebyggande arbetet.

  Budgeten i sin helhet hittar du här!

 • 93

  Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

  Av patrickangelin den 28 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar budgetreservationen:

  Sverigedemokraterna är den enda nomineringsgruppen i Malmö pastorat som lämnar in en alternativbudget istället för att stödja Socialdemokraternas budget. Vi ser en krympande kyrka med expanderande personalkostnader. Vi ser en organisation som inte tar tillvara de frivilliga krafter som finns inom kyrkan. Vi ser vandalisering av våra kyrkogårdar och misskötsel av det kulturarv som kyrkan förvaltar. Det är dessa saker som vi väljer att uppmärksamma i vår budgetreservation. Det är viktigt att det finns riktiga alternativ till Socialdemokraterna inom kyrkopolitiken.

 • 05

  Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

  Av patrickangelin den 15 oktober, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

  Enligt markanvisningspolicyn ska 10 procent av de nyproducerade hyreslägenheterna upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.

  Sverigedemokraterna biföll förslaget om att kommunala ordningsvakter ska upphandlas och placeras på Möllevången och intilliggande områden. Däremot menade Sverigedemokraterna att verksamheten ska organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen, istället för att placeras hos P-Malmö.

  Magnus Olsson (SD), kommenterar förslaget om ordningsvakter:

  Vi tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning. Vi hade gärna sett ett utökat samarbete mellan livsmedelsinspektörer kopplat till tillsyn för att motverka illegala verksamheter. Samt att ordningsvakter bistår Malmö stads badvärdar med att motverka nedskräpning på Malmös badplatser. 

 • Stefan Plath

  Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

  Av patrickangelin den 8 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar. De krav som initiativtagarna Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD), Ilvars Hansson (SD) och Lars Hallberg (SD) föreslår är:

  • Att elsparkcyklarna är utrustade med teknisk utrustning som omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för elsparkcyklar.
  • Att elsparkcyklar måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

  Kommunen har en möjlighet att lämna sitt veto eller tillstyrka ansökan innan Polismyndigheten beslutar om att lämna tillstånd till en viss verksamhet på offentlig plats. Kommunen får förena ett tillstyrkande med villkor. Dessa villkor måste i sin tur tas in som villkor i Polismyndighetens tillstånd. Den som inte följer villkor i tillstånd riskerar att få tillståndet återkallat eller straffrättsligt ansvar.

  Här har Tekniska nämnden möjligheten att villkora uthyrningen av elsparkcyklar för att hindra att placeringen av elsparkcyklar utgör en fara för trafikanter. Det är denna möjlighet som Sverigedemokraterna använt sig av när vi lämnat in förslaget.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för SD i Tekniska nämnden, kommenterar:

  Idag är det vanligt att se elsparkcyklar som ligger på cykelbanor eller står framför en öppning som gör det svårt att komma in och ut. Mobilitet är bra men man kan inte ta det offentliga rummet i anspråk, på ett sätt som hindrar andra personers mobilitet. Om kommunen kan villkora uthyrningen av elsparkcyklar så de inte utgör ett hinder eller fara för malmöborna så är det självklart att vi ska göra det