Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Lars-Johan Hallgren

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga.

  Av patrickangelin den 15 augusti, 2019
  0

  Lars-Johan Hallgren har ställt följande enkla fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Det framkom nyligen att en sjuårig familjehemsplacerad flicka begärt ett bidrag av
  Malmö kommun på 10 000 kronor.

  Detta för att hennes föräldrar och bror skulle kunna resa mellan två städer i Indien för
  att kunna genomföra en intervju på Sveriges ambassad med avsikten att erhålla
  uppehållstillstånd i Sverige.

  Enligt tidigare märkliga domar i andra liknande sammanhang skulle det innebära att
  om flickans båda föräldrar och bror erhåller uppehållstillstånd i Sverige så skulle
  även Malmös skattebetalare bli skyldiga att bekosta flickans familjs resa från Indien
  till Sverige.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö kommun gjorde en korrekt bedömning
  och beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge
  henne en skälig levnadsnivå i Sverige.

  Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flickans gode man och
  förvaltningsrätten var av den åsikten att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning
  av försörjningsstöd för denna typ av resor och därmed bakläxa till Malmö kommun.

  Ärendet måste nu återförvisas till kommunen för ny handläggning där man i princip
  – i och med förvaltningsrättens dom i frågan – nu är bunden till att den här gången
  fatta ett beviljande beslut.

  Som vän av ordning och skattebetalare i kommunen tar man sig för pannan!

  Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
  Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Har Arbetsmarknads-och socialnämnden, Kommunstyrelsen eller någon
  annan kommunal instans för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut?

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga

 • 16__

  SD kräver slöjförbud

  Av patrickangelin den 12 augusti, 2019
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor.

  Motionärerna skriver att slöjan signalerar ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av de religiösa kraven. Enligt motionärerna är slöjan en islamistisk symbol som symboliserar både religiös underkastelse men också påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor.

  Motionen hämtar inspiration både från integrationsplanen som antagits i Staffanstorp men också från förslag som lagts fram av Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

  Jag menar att ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar också om att barn ska få möjligheten att vara barn och att samhället måste stå upp för våra grundläggande och traditionella värderingar. 

   

  länk till motion slöjförbud i förskolan och grundskola

 • Enkel fråga om ökad anhöriginvandring

  Av patrickangelin den 28 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraternas ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, Lars-Johan Hallgren (SD), har lämnat in en enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om Malmö stad har de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala problem som högre invandring innebär för Malmö.

  Lars-Johan Hallgren (SD) refererar till riksdagsbeslut som underlättar anhöriginvandringen och det faktum att Malmö redan idag attraherar många nyanlända från hela landet.

  Enkel fråga till kommunalrådet K S-J

 • bildbankHa_kan_Ask_(1)_pr_82579436523fcd4a3f6a8b13a47b7743__70007

  SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

  Av patrickangelin den 27 juni, 2019
  0

  Håkan Ask (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där han föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

  Sverigedemokraterna anser att just nedskräpningen är så nära oss och direkt påverkbar i vår närmiljö att ett större fokus bör läggas här. Därför har Håkan Ask (SD) lämnat in ett förslag om att medel omfördelas inom miljöstrategiska avdelningen för att öka fokus på nedskräpning och dess konsekvenser.

  Sverigedemokraterna vill även att 300 000 kronor avsätts för riktade satsningar mot den taskiga nedskräpningsmentaliteten som råder i Malmö.

  Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i miljönämnden kommenterar:

  Många Malmöbor har kontaktat miljönämndens ledamöter om att nedskräpningen är omfattande och att något behöver göras. Nu väljer vi sverigedemokrater att lyfta upp den här frågan. Malmöborna förväntar sig att kommunen ser till att staden är ren.

  Nämndsinitiativ 2019-06-26

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Sverigedemokraterna vill se mer studiero i Malmös skolor

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige där de presenterar flera förslag på hur man kan främja studiero i Malmös skolor.

  Förslagen är följande:

  • Att med stöd i Skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
  • Årligen redogöra för ansvariga skolnämnder de ordningsregler som finns i Malmös grundskolor och gymnasieskolor.
  • Årlig konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.
  • Möjlighet för vidareutbildning för skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
  • Ansvariga skolnämnder ska utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor och gymnasieskolor.

  Sverigedemokraterna menar att de ansvariga skolnämnderna behöver en större insyn i hur skolor arbetar med att främja studiero samtidigt som lärare och skolledare behöver mer stöd i sitt arbete med att minska stöket.

  Genom sina förslag vill Sverigedemokraterna göra studiero till en prioriterad fråga. De ordningsomdömen som Sverigedemokraterna föreslår ska vara kopplade till de ordningsregler som redan finns på skolorna. Sverigedemokraterna menar att dessa ordningsomdömen kommer göra det lättare för eleverna att förstå vilket beteende som är önskvärt i skolan.

  Jörgen Grubb (SD), ledamot i kommunfullmäktige kommenterar:

  Jag ser det som högst relevant att i Malmö, snarast möjligt införa ordningsomdömen eftersom vi har ganska stora problem med ordningen i vissa skolor och klasser. Ordningsomdömen ger en tydlig signal om att förbättring krävs om vi ska ha en hög kvalité i våra skolor. Vi vill gärna gå ett steg längre med ordningsomdömen i betyget, vilket även företagare jag pratat med önskar, då de behöver detta som stöd vid anställningar. På sikt önskar jag att vi inte behöver ordningsomdömen eller ordningsbetyg, men där är vi inte idag, tyvärr. 

  skolmotioner