PM från SD Malmö gällande dagens kommunstyrelsesammanträde | Sverigedemokraterna Malmö

PM från SD Malmö gällande dagens kommunstyrelsesammanträde

2017-06-14
För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

 

Sverigedemokraterna säger nej till förslaget gällande tvättjänster via cykel

Sverigedemokraternas representanter i kommunstyrelsen valde idag att yrka avslag till förslaget om att överlämna till nämnden för hälsa-, vård och omsorg samt funktionsstödsnämnden att besluta om på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i respektive förvaltning. Förslaget, som röstades genom av den styrande minoriteten och Vänsterpartiet, ingår också en idé om att tvätterierna på grund av att de förmodas sakna körkort, ska ha cykelleverans istället för med bil eller lastbil.

Förslaget om kommunala tvätterier har debatterats en längre tid men har framförallt av konkurrenssynpunkt inte stöttats av vare sig Sverigedemokraterna, Moderaterna eller Liberalerna.

Magnus Olsson kommenterar:

  • Sverigedemokraterna föreslog att upphandlingen av tvätteritjänster ska ske kommuncentralt för att kostnaden för Malmöborna ska bli så låg som möjligt. Vi instämde i förslaget från M och L i kommunstyrelsen.

 

 

Sverigedemokraterna har andra förslag än S och Mp för att lösa hemlösheten i Malmö

Tjänsteskrivelsen från stadskontoret visar att kostnaderna för hemlöshet under 2017 kommer kosta Malmös skattebetalare cirka 477 miljoner kronor. Denna hisnande summa motsvarar en skattesänkning på nästan 1 krona för Malmöborna och något som de styrande partierna måste se till att lösa.

Eftersom i stort sätt all så kallad hemlöshet har sin grund i en misslyckad invandringspolitik är det återigen tydligt att Malmö behöver en invandringspaus. Malmö är helt enkelt fullt när det kommer till frågan om den typ av bostäder som de nyanlända efterfrågar. Eftersom vi menar att rapporten inte lyfter de problem som i verkligheten orsakar hemlösheten så menar vi att nämnderna inte ska ta rapporten i beaktande i nämndernas fortsatta arbete och yrkade därför på att stryka denna att-sats.

Magnus Olsson kommenterar:

  • I denna fråga är det uppenbart att de styrande partierna helt enkelt inte är villiga att förstå frågans allvar. Den stora inflyttningen av nyanlända tär på Malmös ekonomi och i detta fall handlar det endast om de nyanländas bostäder. Det är min fulla övertygelse att Malmö stad måste undantas i statens omfördelning av nyanlända och att EBO-lagen behöver avskaffas. Tydliga krav vid inflytning till Malmö måste vara på försörjning från riktiga jobb och inte via bidrag. Malmö behöver ett invandringsstopp.

 

 

Delårsrapporten visar fortsatt negativa siffror för Malmö stad

Malmö stads delårsrapport januari-april visar tyvärr ingen förbättring, utan befäster snarare bilden av Malmö som en stad på väg åt fel håll. Förutom ökade kostnader hör hemlöshet finansieras mycket av vårt resultat på fastighetsförsäljningar, detta är inte hållbart i längden och visar hur svårt det kan bli för Malmö när vi hamnar i en lågkonjunktur.

Soliditeten minskar och den räntebärande nettoskulden ökar, trots högkonjunktur. Här oroar sig Sverigedemokraterna om hur situationen kommer se ut när räntorna åter vänder uppåt. Kommer vi överhuvudtaget ha råd med större investeringar?

Magnus Olsson kommenterar:

  • Resultatet må visa ett plus på 394 miljoner kronor, men för att förstå den allvarsamma situationen måste man se delårsrapporten i sin helhet. För att vara en stad vars ekonomi till en fjärdedel finansieras av staten och andra kommuner är resultatet inte bra. När vi dessutom ökar vår skuldsättning och stadens hemlöshet ökar är det något som inte står rätt till. Malmö stad behöver en ny politik som motarbetar ett fortsatt högt beroende av bidrag från staten.