PM: SD kräver skriftliga avtal vid upplåtelse - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD kräver skriftliga avtal vid upplåtelse

PM: SD kräver skriftliga avtal vid upplåtelse

För mer information, kontakta: Nima Gholam Ali Pour, 070-412 53 85

Svenska kyrkans byggnader och lokaler i Malmö lånas idag ut till olika organisationer utan några regler om vilka villkor som ska gälla samt vilka typer av organisationer som får låna lokalerna. Dessutom sker många upplåtelser muntligt och dokumenteras inte skriftligt.

Denna situation har föranlett att United Öresundskyrkan på sin hemsida beskriver S:ta Maria kyrkan som sin ”besöksadress”. S:ta Maria kyrkan ägs av Svenska kyrkan och är Svenska kyrkans diakonala centrum i Malmö. Då det saknas något skriftligt avtal om hur United Öresundskyrkan ska använda S:ta Maria kyrkan så bryter inte United Öresundskyrkan mot någon regel när de anger att S:ta Maria kyrkan är deras ”besöksadress”. Liknande muntliga avtal med bristfälliga villkor finns på flera olika håll i Malmö pastorat.

Kyrkorådet får idag inte någon information om vilka externa aktörer som nyttjar kyrkorummet trots att Kyrkorådet enligt Kyrkoordningen har hand om den ekonomiska förvaltningen och ska förvalta församlingens och pastoratets egendom.

 

Med anledning av detta lade Sverigedemokraterna fram tre förslag i Kyrkorådet den 22 maj:

  • Att Kyrkorådet upprättar rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.
  • Att Kyrkorådet beslutar att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse.
  • Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.

 

Förslagen fick inte något stöd från de andra nomineringsgrupperna i Kyrkorådet då man bland annat menade att personal behövde anställas för att implementera förslagen och att det skulle bli för stor byråkrati.

  • Jag har nog aldrig sett att någon organisation lånar ut byggnader som är värda tiotals miljoner kr genom muntliga överenskommelser. De här byggnaderna är en del av det svenska kulturarvet och bör behandlas med större respekt, säger Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Kyrkorådet.

Reservation Kyrkorådet