Reservation | Sverigedemokraterna Malmö

Reservation

Servicenämnden i Malmö, 2015-01-15
Ärende nr 04, konstituerande möte
Inrättande av ett arbetsutskott
SN-2014-1974

Reservation
1. Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot Servicenämndens beslut att inte bifalla vårt yrkande om 5 ordinarie ledamöter med 5 ersättare i det nya arbetsutskottet
2. Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot Servicenämndens beslut att inte tillerkänna oss en plats i arbetsutskottet i någon form.

Sverigedemokraterna har av väljarna utsetts till Sveriges 3:dje största parti med 13 % av de avgivna rösterna.
Väljarundersökningar visar att vi ständigt växer.
Väljarna har ansett att våra synpunkter skall beaktas och vi Sverigedemokrater är redo att axla vårt demokratiska ansvar i utvecklandet av Malmö stad och dess service till medborgarna.
Ur Sverigedemokratiska väljares synvinkel anser vi det odemokratiskt att våra synpunkter inte tillåts att beaktas.
Vi Sverigedemokrater anser också att det Malmö behöver är mera kunskap och idéer.
Den styrande majoriteten har haft väldigt många år på sig att försöka komma tillrätta med befintliga problem och vi Sverigedemokrater kan därför inte förstå skälen bakom nämndens beslut att förhindra ett kunskapsinflöde i utskottets arbete. Bred kunskap ger bättre beslutsunderlag.

Med anledning av ovanstående så reserverar vi oss för nämndens beslut.

Ingemar K. R. Andersson (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD)