Särskilt yttrande | Sverigedemokraterna Malmö

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande

Ärende: 24
TN-2014-1746
Uppdragsbeskrivning Långsiktig kollektivtrafikstrategi
Sverigedemokraterna anser att den rödgröna majoritetens långsiktiga planering för kollektivtrafiken utgår från en felaktig politisk ambition som är förödande för Malmö.
Vi kan inte tillåta en ständig befolkningsökning som ytterligare förvärrar den katastrofala segregationen som redan råder i staden.trafikkö

Om Malmö ska tillåtas att befolkningsmässigt fortsätta växa, måste vi först få ordning på ekonomin samt se till, att stadens sociala välfärdsinrättningarna åter fungerar. Den politiska ambitionen måste vara att vända den negativa utvecklingen för att åter skapa ett attraktivt Malmö, där stadens företagare kan finna den arbetskraft man efterfrågar.

En resurseffektiv kollektivtrafik är naturligtvis önskvärd. För att få en optimal hållbar lösning för Malmös invånare, anser vi Sverigedemokrater tvärt emot den rödgröna majoritetens visioner, att alla trafikslag måste fungera tillsammans.

Vi kan inte se hur det skulle kunna vara miljömässigt hållbart, att tvinga den arbetande befolkningen flytta till grannkommunerna för att sedan åse dessa före detta malmöbor behöva pendla in till sina arbeten. Är detta en god, långsiktig och miljövänlig rödgrön strategi?

________________________ _________________________
Stefan Plath (SD) Anders Pripp (SD)