Särskilt yttrande | Sverigedemokraterna Malmö

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande

Miljönämnden 2015-01-21
Ärende: 506:04559-2014 (9b)

Malmö stads trafik och mobilitetsplan (TROMP)

Förslaget till trafik och mobilitetsplan har ett genomgående tema och det är att få bort biltrafiken.
Tillgängligheten till stadens och regionens utbud ska minskas genom att göra bilanvändandet mindre rationellt.
(sida 19)

Ingen Malmöbo, kvinna eller man, ska få ha högre tillgänglighet än den kollektivtrafiken kan ge, allt för att öka jämställdheten.
Vidare påstås detta vara Malmöbornas önskan men det bygger på en bristfällig undersökning med en svarsfrekvens på endast 40%.
(sida 20)

Vi Sverigedemokrater vill att planen tar hänsyn till framkomlighet för alla trafikslag. Enbart kollektiva lösningar inkräktar på den fria individuella rörligheten.
Vi Sverigedemokrater vill att renare och tystare fordon prioriteras högre och att Malmö är mer måna om sina bilister, till exempel genom att underlätta samåkning.

Tyvärr har den rödgröna majoriteten en närmast fientlig inställning till bilister och inför hela tiden nya restriktioner och avgifter för att få bort bilisterna från Malmö. Det är en politik som leder till butiksdöd och att centrala Malmö alltmer försvinner som handelsplats.

Spårbunden trafik
Spårbunden trafik i stadsmiljö är dyr och utrymmeskrävande. Vi Sverigedemokrater vill i stället satsa på el-drivna bussar med den senaste tekniken. Det ger stor flexibilitet att möta de demografiska förändringar som Malmö står inför.
(sida 39)

Parkering
För att göra det svårare att ta sig till jobbet med bil, föreslås en minskning av antalet parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter nära arbetsplatser. Det tycker vi Sverigedemokrater är helt fel då det går emot arbetslinjen och kommer ge Malmö mindre skatteintäkter.
(sida 45)

Finansiering
Det konstateras att det är svårt att beräkna kostnaden för genomförandet av planen. Stora projekt har dessutom en vana att bli dyrare än tänkt. Ökad osäkerhet i kommunens budget är oroande med tanke på kommunens redan svåra ekonomiska läge. (sida 63)

Håkan Ask SD Håkan Andersson SD
2015-01-21