SD kräver återremiss av översiktsplanen för Nyhamnen - Sverigedemokraterna Malmö

SD kräver återremiss av översiktsplanen för Nyhamnen

Idag behandlade Stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen för Nyhamnen som har till syfte att utveckla det centralstationsnära området till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av Malmös centrum.

Översiktsplanen utgår ifrån att bilresandet i Nyhamnen kommer endast vara 20 procent. Malmö stads miljöbarometer visar däremot att bilinnehavet bland Malmöborna har ökat sedan 2011. Hela översiktsplanen utgår ifrån förutsättningar som knappast är sannolika.

Sverigedemokraterna yrkade på att återremittera ärendet för att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en trafikkonsekvensanalys med utgångspunkt i en högre andel bilresande.

Sverigedemokraterna lämnade in en reservation då återremissyrkandet avslogs av nämnden.

Sverigedemokraternas gruppledare i Stadsbyggnadsnämnden, Anders Olin, kommenterar:

”Det kommer bo lika många människor i Nyhamnen som i Höörs kommun och allt pekar på att många som kommer bo här kommer vara bilister. Vi kan inte ha en översiktsplan som utgår ifrån hur politiker vill att det ska vara. Utan översiktsplanen måste utgå ifrån det underlag vi har tillgängligt.”