Styr upp problemen omkring elsparkcyklar - Sverigedemokraterna Malmö

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar. De krav som initiativtagarna Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD), Ilvars Hansson (SD) och Lars Hallberg (SD) föreslår är:

  • Att elsparkcyklarna är utrustade med teknisk utrustning som omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för elsparkcyklar.
  • Att elsparkcyklar måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Kommunen har en möjlighet att lämna sitt veto eller tillstyrka ansökan innan Polismyndigheten beslutar om att lämna tillstånd till en viss verksamhet på offentlig plats. Kommunen får förena ett tillstyrkande med villkor. Dessa villkor måste i sin tur tas in som villkor i Polismyndighetens tillstånd. Den som inte följer villkor i tillstånd riskerar att få tillståndet återkallat eller straffrättsligt ansvar.

Här har Tekniska nämnden möjligheten att villkora uthyrningen av elsparkcyklar för att hindra att placeringen av elsparkcyklar utgör en fara för trafikanter. Det är denna möjlighet som Sverigedemokraterna använt sig av när vi lämnat in förslaget.

Stefan Plath (SD), gruppledare för SD i Tekniska nämnden, kommenterar:

Idag är det vanligt att se elsparkcyklar som ligger på cykelbanor eller står framför en öppning som gör det svårt att komma in och ut. Mobilitet är bra men man kan inte ta det offentliga rummet i anspråk, på ett sätt som hindrar andra personers mobilitet. Om kommunen kan villkora uthyrningen av elsparkcyklar så de inte utgör ett hinder eller fara för malmöborna så är det självklart att vi ska göra det