Sverigedemokraternas budgetreservation 2022 - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraternas budgetreservation 2022

MagnusOlsson_press3

Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag för Malmö stads kommunbudget. Här följer en sammanfattning av Sverigedemokraternas budgetförslag:

Utbildning

 • Minska storleken på barngrupperna i Malmös förskolor 60 miljoner kr
 • Höja grundersättningen till förskolorna 30 miljoner kr
 • Höjda lärarlöner/kompetensförsörjning 30 miljoner kr
 • Resursförstärkning riktad mot elevhälsan 35 miljoner kr
 • Förberedelseskola för Malmös nyanlända elever 20 miljoner kr
 • Stödinsatser ska sättas in tidigare i grundskolan 20 miljoner kr
 • Fler studie- och yrkesvägledare i Malmös grundskolor 15 miljoner kr
 • Fler komvuxplatser med inriktning mot anställningsbarhet 20 miljoner kr

Invandring

 • Kommunalt återvändarcentrum 10 miljoner kr
 • Kommunstyrelsen ska utreda införandet av ett kommunalt återvandringsbidrag som ska möjliggöra för invandrare som lever i kulturellt och ekonomiskt utanförskap att återvända till sina hemländer
 • Samhällstest för nyanlända 5 miljoner kr
 • Samhällsintroduktion Malmö 20 miljoner kr
 • Yrkesinriktad SFI 20 miljoner kr
 • Bortre tidsgräns för SFI (två år)
 • Utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi, samt använda denna utredning som underlag för att verka för att staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar för invandringen.

Äldreomsorg

 • Vidareutbilda äldreomsorgspersonal med bristande svenskkunskaper 20 miljoner kr
 • Äldreomsorgen ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest
 • Resursförstärkning för att åtgärda dåliga arbetsvillkor, brist på kompetens och brister inom verksamheten inom äldreomsorgen 28 miljoner kr
 • Fixartjänst och IT-fixaren från 65 års ålder istället för 75 års ålder 6,8 miljoner kr
 • Fler utbildade kockar på Malmös äldreboenden 10 miljoner kr
 • Kliniska dietister inom äldreomsorgen för att hjälpa de allra sjukaste brukarna med individuell kostrådgivning 6 miljoner kr

Trygghet

 • Sammanlagt 227 miljoner kr på trygghetssatsningar
 • Öka antalet ordningsvakter 50 miljoner kr
 • Personal för att motverka välfärdsbrott 37 miljoner kr
 • Stärka arbetet mot droger och missbruk 17 miljoner kr
 • Upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck 10 miljoner kr
 • Motverka den svarta ekonomin genom samverkan mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och mellan förvaltningar och myndigheter 10 miljoner kr
 • Stärka arbetet mot livsmedelsfusk 20 miljoner kr
 • Stärka tillsynen och fördjupa samarbetet mellan Malmö stads tillsynsenheter och polisen 26 miljoner kr
 • Stärka arbetet med renhållning på allmän plats 5 miljoner kr
 • Fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld 5 miljoner kr

Arbete

 • Fler social- och arbetsmarknadssekreterare 30 miljoner
 • Inrätta tjänsten omvärldshandläggare som ska hjälpa arbetslösa att söka jobb på annat håll i landet 5 miljoner kr
 • Yrkesinriktad SFI ska samverka med näringslivet och den offentliga sektorn och säkerställa att personer som är arbetssökande riktar in sig mot bristyrken 3 miljoner kr
 • Fler ”enkla jobb” genom att Tekniska nämnden anställer fler gatu- och parkförvaltare 20 miljoner kr
 • Lokalt industriråd som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn 1 miljon kr

Jämförelse mellan S och L:s budget och SD:s budget

 • 83 miljoner kr mer på utbildning jämfört med S och L
 • 68 miljoner kr mer på äldreomsorgen jämfört med S och L
 • Besparingarna inom kulturnämnden sker inom kulturstöd, administration och genom nedläggningen av Romska informations- och kunskapscentret
 • Besparingar inom socialtjänsten sker till större delen inom ekonomiskt bistånd (130 miljoner) och hemlöshet (89 miljoner)
 • Besparingar inom förvaltningarnas kommunikationsavdelningar 32,6 miljoner kr
 • Ingen utdelning från MKB på 50 miljoner kr och från Malmö Stadshus AB på 85 miljoner kr
 • Avveckling av den kommunala tidningen Vårt Malmö
 • Inget stöd till Folkets hus

Omfördelning

 • Sverigedemokraterna omfördelar 743 miljoner kr