Vår politik | Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Debatt: Ska alla vara välkomna till kyrkan oavsett tro?

  I vår debattartikel på Kvällsposten Debatt betonar vi i Sverigedemokraterna Malmö att vi söker dialog före konflikt inom kyrkopolitiken. Ändå så skriver Lennart Hallengren (S) i Malmö ett svar med konfrontativa och provokativa anklagelser som inte överhuvudtaget berättar för väljarna vad Socialdemokraterna vill i den lokala kyrkopolitiken.

  När det gäller Hallengrens anklagelser, är det inte bara vi som påstår att vänsterorienterade krafter vill göra kyrkan till en politisk plattform, utan även präster som Annika Borg har tillsammans med flera andra påpekat detta. Det är märkligt att Hallengren helt och hållet missat denna kritik, då det även tagits upp i SVT Agenda så sent som den 10 september. SD:s kritik mot politiseringen är inte riktad mot kyrkans anställda eller medlemmar utan att tankesmedjor som Dagens Seglora ges utrymme för att aktivt försöka påverka kyrkan i en riktning som vi menar saknar förankring bland medlemmarna.

  Att Hallengren även kritiserar oss för att vi erkänner Svenska kyrkan som först och främst en kristen gemenskap, är märkligt. Att det ska finnas dialog mellan religioner är en sak som vi stöder. Men det innebär inte att Svenska kyrkan upphör att vara en kristen gemenskap eller gör avkall från sina värden. Så som Hallengren beskriver sin kyrka är det svårt att veta om det är en kyrka eller en socialdemokratisk förening. Vad menar Hallengren med att alla är välkomna ”vilken tro du har eller inte har”? Går Socialdemokraterna till val på att muslimer ska rösta i nästa kyrkoval?

  Hallengren försöker betona att Svenska kyrkan redan når ut till många. Vi håller med, men vi menar att Svenska kyrkan i Malmö ska nå ut till ännu fler. Om det är så att Hallengren inte tror att verksamheten kan förbättras, är det konstigt att han ställer upp i kyrkovalet. Självklart finns det fler Malmöbor som vill och kan bli delaktiga i Svenska kyrkan. Vi sverigedemokrater vill verka för att det ska ske. Vad vill Hallengren?

  Vi tänker inte kommentera de etiketter som Hallengren sätter på vårt parti. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti och till skillnad från Socialdemokraterna, anser vi inte att vår ideologi ska påverka kyrkan överhuvudtaget. Kyrkan ska tjäna Kristus och ha en verksamhet förankrad bland sina medlemmar. Det är detta vi sverigedemokrater kommer verka för och vi hoppas på ett bättre tonläge från Socialdemokraterna, ett tonläge som speglar kristendomens kärleksbudskap.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades den 13 september 2017 på Kvällspostens debattsida

  Mer info
 • Debatt: Låt kyrkan vara kyrka

  Den 17 september är det kyrkoval. I Malmö är 134 000 Malmöbor medlemmar i Svenska kyrkan. 41 procent av Malmöborna berörs av kyrkovalet. Det är bland annat därför som kyrkovalet är ett prioriterat val för SD Malmö. Vi är inte beredda att överge en sådan viktig institution till krafter som försöker göra kyrkan till en plattform för sin egen politiska agenda. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Kyrkan ska få vara kyrka, helt enkelt.

  Svenska kyrkan är en av våra äldsta institutioner och kyrkan förvaltar därmed en stor del av vårt kulturarv. Därför är Svenska kyrkans roll som kulturbärare, relevant för alla som lever i Sverige i dag och som i framtiden ska leva i Sverige. Det finns mer kända kulturmonument som S:t Petri-kyrkan, som började byggas omkring år 1300. Det finns också mindre kända monument som förvaltas av kyrkan, till exempel Fosiestenen, Malmös enda kända runsten. Vi sverigedemokrater menar att det är viktigt att lyfta fram detta förvaltarskap av kulturmonument och den betydelse som det har för Malmöborna i allmänhet.

  SD står för en kyrka som välkomnar alla, precis som den kristna tron välkomnar alla som accepterar Jesus som sin frälsare. Det innebär att den kristna identiteten inom den Svenska kyrkan ska vara stark och att kyrkan bedriver mission för att sprida sitt budskap. Kyrkan ska vända sig till samhället och alla malmöbor, men den ska göra detta utan att ge avkall på sina egna värderingar, budskap och traditioner. Vi menar att kyrkan självklart ska vara en del av sin samtid men den får inte påverkas av sin samtid till den grad att den förlorar sin kristna identitet.

  Om Sverigedemokraterna får inflytande över Svenska kyrkans verksamhet, kommer Svenska kyrkans värdegrundsmässiga aktiviteter och samarbeten vara djupt förankrade bland dess medlemmar. SD är inte intresserade av att använda kyrkan för att föra ut något budskap. Kyrkan ska förmedla ett kristet budskap och kyrkans verksamhet ska ha sin utgångspunkt i detta kristna budskap, då det är den kristna värdegrunden som förenar medlemmarna i Svenska kyrkan.

  Malmö med sin geografiska sammansättning där stadens verksamhet många gånger delas upp i fem stadsområden och där det finns stadsdelar med en geografisk identitet, krävs en mer decentraliserad kyrka. För att Svenska kyrkan ska nå ut till hela Malmö krävs det småskalighet och närhet i kyrkans organisation. Vi vill skapa en organisation för Svenska kyrkan i Malmö, som ger största möjliga delaktighet och inflytande till församlingsmedlemmarna. Vi tror att en sådan lokal inriktning kommer göra Svenska kyrkan i Malmö mer dynamisk.

  Malmö är en stad med stora sociala utmaningar. Antalet pensionärer med en utsatt ekonomi växer lavinartat. Sedan Rädda Barnen 1991 började mäta barnfattigdomen så har Malmö haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen i staden har under 2000-talet varit cirka två och en halv gånger högre än genomsnittet i riket. Skjutningar, rån och andra avskyvärda brott skapar fler och fler brottsoffer samt anhöriga som behöver stöd. Vi sverigedemokrater anser att Svenska kyrkan ska ta på sig ett större ansvar för att tackla de sociala problemen i Malmö.

  Det ska självklart finnas åsiktsmångfald inom Svenska kyrkan. SD anammar det faktum att det är skillnad mellan politik och kyrkopolitik. Där det finns konflikt i politik ska det finnas dialog i kyrkopolitik. I kyrkovalet 2017 söker SD i Malmö ett mandat för att i dialog med de andra partierna och medlemmarna förvalta och stärka Svenska kyrkans Malmöpastorat.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 11 september 2017

  Mer info
 • Artiklar från Sydsvenskan

  Sverigedemokraterna i Malmö nämns idag i två artiklar i dagens Sydsvenskan, både på internet och i pappersdelen. Nedan finns länkar till internetartiklarna:

  SD i Malmö vill polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Debattartikel: Kanske är du rentav sverigedemokrat själv?

  Mer info
 • Tre enkla frågor inför torsdagens kommunfullmäktige

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om bidrag till personer som befinner sig i Malmö illegalt

  Svenska kommuner är inte skyldiga att betala försörjningsstöd till människor som vistas i kommunen och som saknar laglig rätt att vistas i landet. Detta har Högsta Förvaltningsdomstolen fastslagit i en dom i början på juni månad i år.

  Vi har i Malmö idag ett system där man utbetalar kommunalt nödbistånd till s.k. papperslösa d.v.s. människor som nekats asyl i landet och som fått flera chanser att överklaga avslaget. Eller personer som kommit till och stannat i Sverige utan att söka asyl eftersom de vet att de har liten eller ingen chans att få asyl och uppehållstillstånd.

  Detta system har varit verksamt sedan 2013 och man har betalat ut försörjningsstöd till barnfamiljer i storleksordningen 2 500 till 3 000 kronor per månad beroende på ålder, medan en vuxen illegal invandrare har kunnat få 1 700 kronor i månaden.

  Kanske inga stora summor, men ändock skattepengar till personer som inte har laglig rätt att vistas här, än mindre ta emot bidrag. Dessutom vet ingen med säkerhet hur stora summorna är då det inte finns någon tillgänglig redovisning för detta! Bara detta är ju otroligt att man betalar ut skattepengar lättvindigt utan att omfattningen redovisats!

  Hur mycket pengar kan det röra sig om totalt sedan systemet togs i bruk för fyra år sedan? Det får vi inte veta.

  Det är ju självklart så att många av Malmös tyngre problem med trångboddhet, svart ekonomi, kriminalitet, bidragsberoende och hemlöshet knappast förbättras när Malmö kommun aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö, om andra svenska kommuner inte betalar ut försörjningsstöd på samma sätt som Malmö.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom, förändra Malmö stads regelverk och verka för en revidering av nuvarande riktlinjer vid utbetalning av försörjningsstöd, där Malmö stad betalar ut skattepengar till personer som befinner sig illegalt i Sverige?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om otryggheten i Malmö

  Danmark jämfört med Sverige visar gång efter annan upp betydande handlingskraft inte minst i viktiga ärenden. Sverige har inom detta område och en hel del andra mycket att lära av Danmark.

  Värt att poängtera är att nu senast så införde Köpenhamns kommun i samråd med polisen s.k. visitationszoner i staden efter att ett antal skottlossningar skett på öppen gata på kort tid.

  Malmö är som bekant – inom såväl som utanför riket – hårt drabbat av skottlossningar på allmänna platser. Med skadade och dödsoffer som följd och en skrämd allmänhet. Tillräckligt ingripande och preventiva lösningar har inte fungerat och initiativkraft och andra lösningar lyser med sin frånvaro.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du, i egenskap av ansvarigt kommunalråd, genomföra en samverkan mellan Malmö stad och polisen i Malmö och införa särskilda s.k. visitationszoner i kommunen enligt köpenhamnsk modell, i syfte att förbättra säkerheten för medborgarna samt gripa beväpnade kriminella?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Jammeh (S)
  med anledning av ett tiggeriförbud i Malmö

  Malmö utmärker sig som bekant negativt i alltför många avseenden. Den negativa bilden av Malmö har fått fäste långt utanför landets gränser och stadens negativa rykte har i flera fall blivit uppmärksammat i flera internationella medier.

  Förutom allmän social oro, hög arbetslöshet, bidragsberoende, utanförskapsområden, bristande integration, svart ekonomi, utbredd kriminalitet, dåliga skolresultat och skjutningar på öppen gata har även det utbredda tiggeriet bidragit till denna negativa bild av staden. Ett tiggeri som enkelt hade kunnat undvikas om bara den politiska viljan hade funnits.

  Detta för att nästan samtliga tiggare utgörs av gruppen s.k. hemlösa EU-migranter. Med andra ord medborgare med hem i annat EU-land som genom sitt agerande missbrukar EU:s fria rörlighet.

  Det brukar heta i debatten att man inte kan förbjuda fattigdom, men man kan förbjuda tiggeri som bedrivs av personer med hem i annat EU-land. Detta har man framgångsrikt har gjort i vårt grannland Danmark.

  Att låta tiggeri vara lagligt är att låta dessa personer förstärka sin position som utsatta människor. Så länge dessa personer kan klara sig på de knappa summor de får in till följd av tiggeri kommer de fortsatt befinna sig i denna position, likaså kommer deras barn. Personerna hamnar i en ond spiral som endast kan brytas av att krav ställs på denna grupp människor.

  Vår grannkommun Vellinge vill nu införa ett kommunalt tiggeri- och campingförbud utanför offentliga och kommersiella lokaler. Sverigedemokraterna menar att vi bör följa vår grannkommuns exempel och även här införa ett tiggeriförbud, samt att detta förbud följs upp med åtgärder för de personer som tigger.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till Katrin Jammeh (S):
  Kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, likt vår grannkommun Vellinge, arbeta för att införa ett kommunalt tiggeriförbud i Malmö stad?

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)

  Mer info
 • SD i Almedalen 2017 – måndag – Paneldiskussion storstad

  Idag deltog SD Malmös kommunalråd, Magnus Olsson, vid en paneldiskussion i Almedalen. I diskussionen fanns företrädare för SD Stockholm (David Lång) och SD Göteborg (Jörgen Fogelklou).

  Länk hittar ni här: https://www.youtube.com/watch?v=1Gf0JlbX-eo&feature=youtu.be  

   

  Mer info
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 14 juni var det dags för årets sjunde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 8 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Anhållan från tekniska nämnden om föräljning, projektnummer 7342

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Ansökan om projektet Malmö Innovationsarena om medel ut kommunstyrelsen anslag

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion angående utredning av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion avseende kursdag för kommunal upphandling

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Svar på motion av Olle Schmidt (L) om tydligare demokratikrav på föreningar

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppdrag 2017 gällande Arbetskläder och tvättjänster

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppdrag budget 2017 – Insatser motverka kostnadsutvecklingen av hemlösheten

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppföljning av individ- och familjeomsorgen 2016

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Analys av nämndsmål för 2017 utifrån kommunfullmäktigemålen

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Delårsrapport 1, 2017, FV001 samt FV102

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Delårsrapport januari – april 2017

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Finansrapport april 2017 med uppdaterad likviditetsprognos

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Förändringar i Malmö stads arbete med sociala investeringar

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Malmö stads befolkningsprognos 2017-2027

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Plan för hur Malmö stad kan arbeta mer effektivt med det förebyggande arbetet mot hedersförtryck

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Rapport från miljönämnden avseende luftkvaliteten i Malmö 2016

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Remiss från Kulturdepartementet – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Remiss från revisorskollegiet – Granskning av bostadsbyggande i Malmö stad

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Revidering av objektsgodkännande för Gyllins trädgård etapp 2 och 3, projektnummer 1039

  Mer info
 • Sommaravslutning i SD Malmös lokal

  Igår var det dags för sommaravslutning för SD Malmös medlemmar i vår partilokal. Vårt kommunalråd, Magnus Olsson, och vår ordförande, Jörgen Grubb, fanns på plats och berättade om kommande aktiviteter under sommaren och det stundande kyrkovalet i september.

  SD Malmö styrelse hade dagen till ära särskilt bjudit in de personer som har varit ett stort stöd vid renoveringen av partilokalen. Utan våra medlemar hade ingenting varit möjligt!

  Stort tack till samtliga och vi önskar er alla en glad sommar.

  Mer info
 • Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Det är sedan länge känt att ensamhet bland äldre är ett stort problem för dessa berörda individer. Den dagen man förlorar sin partner blir livet väldigt tufft. Förhoppningsvis har man då andra personer i sin närhet som kan ge stöd för att klara av sin tillvaro, men givetvis blir inget sig likt jämfört med tidigare.

  Att livets gång är som så är inget politiken kan förändra, men politiker kan åtminstone skapa möjligheter för att ge våra äldre en bättre tillvaro. Kommunen bör bli bättre på att lindra effekten av ofrivillig ensamhet genom att ge våra äldre invånare resurser för att få en drägligare tillvaro.

  De äldre är inte det köttberg som Pär Nuder (S) en gång kallade dem – de är en resurs. Att social interaktion håller äldre piggare och friskare är inte svårt att begripa. Mer hälsosamma äldre sänker också omsorg- och vårdkostnader.

  Att bli äldre är lite av ett lotteri – inte bara utifrån att äldre har olika sjukdomsbilder utan även utifrån var man råkar bo. Äldreomsorgen i Malmö rankas bland de absolut sämsta i hela landet, plats 282 av 290 kommuner. Detta enligt en brukarundersökning som Socialstyrelsen låtit göra. Förvisso var 81 procent av brukarna i Malmös äldreboenden nöjda, jämfört med 83 procent i riket. Men i rankningen av de mest nöjda kommunerna hamnar Malmö så långt ner att skammen sedan länge passerats. En del av anledningen är att 59 procent av kvinnorna och 49 procent av männen besväras av ensamhet.

  Sverigedemokraterna menar att kommunen inte bara ska finnas som stöd utan ska vara själva grundpelaren som de äldres tillvaro kan vila på när de drabbas av ofrivillig ensamhet. Malmö stad bör vara ett aktivt stöd för de personer som på ålderns höst blir allt mer ensamma. De äldre är de som byggt upp vår stad, varit våra lärare när vi behövde lära oss, varit vår vårdpersonal när vi varit sjuka och ska därför också få vårt stöd när de behöver vår hjälp.

  Vi Sverigedemokrater vill:

   

  • Utreda möjligheten till att i likhet med Helsingborgs stad inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltidssituationen,
  • Skapa telefonkedjor, där frivilliga ringer runt och samtalar med äldre som är ensamma
  • Rikta in rekryteringen av volontärer till konceptet ”Måltidsvän” mot åldersgrupper och delar av samhället som sällan arbetar frivilligt, däribland fler ungdomar
  • Lära ut digitala verktyg, så att äldre får tillgång till tjänster som skype och facebook som gör det enklare att lära känna nya vänner och hålla kontakten med gamla vänner.

  Vi Sverigedemokrater avser också ge mer stöd till äldres anhöriga, för att stärka deras möjlighet att vara en del av sina närståendes liv. Det kan handla om att hantera sina föräldrars demens, eller förstå hur man stöttar en person som drabbats av depression eller kognitiv svikt. Med dessa insatser kan vi dra ett strå till stacken för att lösa det komplexa problem som ofrivillig ensamhet utgör.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, utveckla kommunens mötesplatser för äldre, med syftet att de ska bli mer attraktiva för äldre personer som besväras av ensamhet.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att prioritera föreningsstöd till de organisationer som ordnar umgänge och aktiviteter för Malmös äldre.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa så goda relationer som möjligt och med så lite stress som möjligt.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett anhörigråd i Malmö.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur Malmö stad ska kunna erbjuda anhörigvårdare bättre stöd i omsorgen av sina nära och kära.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet för äldre vid måltidssituationer.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Ilvars Hansson (SD)

  Mer info
 • Rekordsiffror för SD Malmö i senaste SCB & vågmästare!

  Sverigedemokraterna ökar kraftigt i senaste mätningen från SCB och når hela 18,9 % i Malmö kommun. Samtidigt minskar både Socialdemokraterna och Moderaterna vilket innebär att Sverigedemokraterna närmar sig platsen som största parti i Malmö.

  Siffrorna visar också att Sverigedemokraterna får en vågmästarroll, vilket innebär att vi hade blivit en ordentlig maktfaktor i Malmös politik om det vore val idag.

  Mer info
 • SD-kvinnors dag – Flygbladsutdelning i Limhamn

  SD-kvinnor hade sin egen dag i hela Sverige den 20 maj 2017. Malmögänget var  på plats i Limhamn. En vanlig kommentar från förbipasserande var ” Ah, jag behöver inte er broschyr för ni har redan min röst. Ni är det enda partiet som kan rädda Sverige!”
  När de sa så tog jag upp kyrkovalet och vikten av att rösta där. Många visste inte att det var kyrkoval i år men samtidigt var många var väldigt arga på Antje Jackelén.
  En hel del förbipasserande tog emot broschyren när jag sa ”Får det vara lite information om kvinnors trygghet i samhället?”
  Vi blev överlag väldigt positivt bemötta. Det största problemet var att det var en mulen dag och förbaskat kallt.
  Lisbeth Persson Ekström, SD Kvinnor i Malmö
  Mer info