Vår politik | Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Kristina Winberg föreläste för SD Malmö

  Kristina Winberg, EU-parlamentariker för SD, höll igår söndagen den 12 november en mycket uppskattad föreläsning för medlemmarna i föreningen SD Malmö.
  Ett 50-tal medlemmar fick en 2,5 timmars underhållande och lärorik eftermiddag, där båda jubel och skratt blandades.
  Förutom om vår EU-politik, fick vi även höra om ”spelet” bakom maktens portar och om människorna där.
  Tack Kristina för att du underhöll oss igår!
  Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö
  Mer info
 • SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  2017-10-17
  För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 076-782 77 81

  SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  På dagens möte med tekniska nämnden föreslog den styrande minoriteten att hastigheten skulle begränsas till 40 kilometer i timmen i alla bostadsområden och 60 kilometer i timmen i alla industriområden.

  Sverigedemokraterna är inte i sig emot att hastigheter sänks eller för den delen höjs. Vad vi ställer oss emot är den ensidiga synen som den styrande minoriteten har på hastighetsbegränsningar i staden, vi se hellre en ökad differentiering av hastighetsbegränsningen i staden.

  Det är inte heller rimligt att fortsätta med att göra stadens infartsleder till smala stadshuvudgator med låg hastighet då dessa leder till långa köer och ökad trängsel. Detta påverkar inte bara privatbilister utan är även ett problem när utryckningsfordon behöver ta sig fram fort.

  Likaså finns det en poäng i att istället införa variabla hastighetsskyltar som kan visa olika hastighetsbegränsningar vid olika tider på dygnet. Vi menar att Malmö stad måste ha en mer pragmatisk syn gällande hastighetsbegränsningar och inte styras av den styrande minoritetens ideologiska skygglappar. Med anledning av detta reserverade Sverigedemokraterna sig emot förslaget.

   

  Sverigedemokraterna reserverade också sig emot förslaget om att bygga modulbostäder på Fastigheten Mosippan 2. Malmö har redan idag stora problem med ett stort utanförskap och att inhysa människor i baracker kommer förstärka detta problem.

  När MKB planerar staden för framtiden behöver vi långsiktiga lösningar. Modulhus är både kostnadsineffektivt och kortsiktigt.

   

  Stefan Plath (SD) kommenterar:

  ”Den rödgröna minoriteten fortsätter att styra resandet i Malmö mot en fortsatt bilfientlig inriktning. Vi säger inte att det på vissa ställen är fel med sänkta hastigheter, men att ha en så ensidig syn på trafiken i Malmö är fel.”

  ”Malmö stad ska växa socialt och ekonomiskt hållbart. Att då bygga modulbostäder riskerar att skapa en situation med social housing i Malmö som på längre sikt ökar segregationen och splittringen i Malmö. Vi vill ha långsiktiga förslag för ett bättre Malmö – modulbostäder är helt fel väg att gå.”

   

  stefan.plath@sverigedemokraterna.se

  Mer info
 • PM: Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden 

  2017-10-04
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden
  Socialdemokraterna lämnade på dagens kommunstyrelsesammanträde in ett yrkande under punkten om delårsrapporten: att de nämnder som prognostiserar underskott i denna rapport inte behöver vidta åtgärder för att täcka detta rapporterade underskott under år 2017 utan istället vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans för år 2018.”

  Sverigedemokraterna valde att inte stödja förslaget som i stora drag innebär att nämndernas underskott inte kommer åtgärdas förrän slutet av 2018. En sådan situation kan vi helt enkelt inte acceptera.

  Så sent som på kommunfullmäktige i maj tillsköt en enad kommunfullmäktige ytterligare 50 miljoner kronor för att täcka upp, det är nu uppenbart att den styrande minoriteten inte lyckats hushålla de resurser de fått tilldelat och istället väljer att skjuta skulderna på framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:


  – ”Sverigedemokraterna har till stora delar en annan politik och förslag än den styrande minoritetens inriktning. De stora underskott som finns inom verksamheterna kan direkt härledas till en misslyckad politik. Att fortsatt och utan åtgärd skjuta problemen på framtiden är ingen lösning, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.”

  Mer info
 • Sverigedemokraternas skuggbudget 2018

  Sänkt inkomstskatt
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster. Kännetecknande är också att skatter börjar tas ut från tämligen låga inkomstnivåer. Genom att öka just det första inkomstintervallet gynnas samtliga löntagare men med en tydlig slagsida mot låg- och medelinkomsttagare. Vi budgeterar därför för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år de kommande 3 åren.

  Satsningar på hälso- och sjukvård
  Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre på att få sin behandling eller operation än vårdgarantins 90 dagar. Det rör sig om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer.

  Sverigedemokraterna har som avsikt att vända denna negativa trend och återskapa en hälso- och sjukvård att vara stolt över. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform, vilken innebär en patienträttsgaranti som kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité. Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

  Rättsväsende
  En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall. Upprätthålls inte den demokratiska rättsstaten återstår den starkes rätt, vilket innebär att det vakuum staten lämnar efter sig kommer att fyllas av andra aktörer som flyttar fram sina positioner där rättsstaten retirerar.

  I Sverige finns numera 61 utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner inte kan utföra sina uppgifter på ett normalt sätt. Det är ett enormt svek mot det svenska folket.

  Sverigedemokraterna menar att vi behöver genomföra flera förändringar, däribland anställandet av 7000 nya poliser, kraftigt förbättrade arbetsvillkor för poliser, återinförd beredskapspolis, ökat stöd till kriminalvården och införandet av jourdomstolar.

  Pensionärerna
  Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

  Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

  För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre.

  Höstbudget 2018

  Mer info
 • Debatt: Ska alla vara välkomna till kyrkan oavsett tro?

  I vår debattartikel på Kvällsposten Debatt betonar vi i Sverigedemokraterna Malmö att vi söker dialog före konflikt inom kyrkopolitiken. Ändå så skriver Lennart Hallengren (S) i Malmö ett svar med konfrontativa och provokativa anklagelser som inte överhuvudtaget berättar för väljarna vad Socialdemokraterna vill i den lokala kyrkopolitiken.

  När det gäller Hallengrens anklagelser, är det inte bara vi som påstår att vänsterorienterade krafter vill göra kyrkan till en politisk plattform, utan även präster som Annika Borg har tillsammans med flera andra påpekat detta. Det är märkligt att Hallengren helt och hållet missat denna kritik, då det även tagits upp i SVT Agenda så sent som den 10 september. SD:s kritik mot politiseringen är inte riktad mot kyrkans anställda eller medlemmar utan att tankesmedjor som Dagens Seglora ges utrymme för att aktivt försöka påverka kyrkan i en riktning som vi menar saknar förankring bland medlemmarna.

  Att Hallengren även kritiserar oss för att vi erkänner Svenska kyrkan som först och främst en kristen gemenskap, är märkligt. Att det ska finnas dialog mellan religioner är en sak som vi stöder. Men det innebär inte att Svenska kyrkan upphör att vara en kristen gemenskap eller gör avkall från sina värden. Så som Hallengren beskriver sin kyrka är det svårt att veta om det är en kyrka eller en socialdemokratisk förening. Vad menar Hallengren med att alla är välkomna ”vilken tro du har eller inte har”? Går Socialdemokraterna till val på att muslimer ska rösta i nästa kyrkoval?

  Hallengren försöker betona att Svenska kyrkan redan når ut till många. Vi håller med, men vi menar att Svenska kyrkan i Malmö ska nå ut till ännu fler. Om det är så att Hallengren inte tror att verksamheten kan förbättras, är det konstigt att han ställer upp i kyrkovalet. Självklart finns det fler Malmöbor som vill och kan bli delaktiga i Svenska kyrkan. Vi sverigedemokrater vill verka för att det ska ske. Vad vill Hallengren?

  Vi tänker inte kommentera de etiketter som Hallengren sätter på vårt parti. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti och till skillnad från Socialdemokraterna, anser vi inte att vår ideologi ska påverka kyrkan överhuvudtaget. Kyrkan ska tjäna Kristus och ha en verksamhet förankrad bland sina medlemmar. Det är detta vi sverigedemokrater kommer verka för och vi hoppas på ett bättre tonläge från Socialdemokraterna, ett tonläge som speglar kristendomens kärleksbudskap.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades den 13 september 2017 på Kvällspostens debattsida

  Mer info
 • Debatt: Låt kyrkan vara kyrka

  Den 17 september är det kyrkoval. I Malmö är 134 000 Malmöbor medlemmar i Svenska kyrkan. 41 procent av Malmöborna berörs av kyrkovalet. Det är bland annat därför som kyrkovalet är ett prioriterat val för SD Malmö. Vi är inte beredda att överge en sådan viktig institution till krafter som försöker göra kyrkan till en plattform för sin egen politiska agenda. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Kyrkan ska få vara kyrka, helt enkelt.

  Svenska kyrkan är en av våra äldsta institutioner och kyrkan förvaltar därmed en stor del av vårt kulturarv. Därför är Svenska kyrkans roll som kulturbärare, relevant för alla som lever i Sverige i dag och som i framtiden ska leva i Sverige. Det finns mer kända kulturmonument som S:t Petri-kyrkan, som började byggas omkring år 1300. Det finns också mindre kända monument som förvaltas av kyrkan, till exempel Fosiestenen, Malmös enda kända runsten. Vi sverigedemokrater menar att det är viktigt att lyfta fram detta förvaltarskap av kulturmonument och den betydelse som det har för Malmöborna i allmänhet.

  SD står för en kyrka som välkomnar alla, precis som den kristna tron välkomnar alla som accepterar Jesus som sin frälsare. Det innebär att den kristna identiteten inom den Svenska kyrkan ska vara stark och att kyrkan bedriver mission för att sprida sitt budskap. Kyrkan ska vända sig till samhället och alla malmöbor, men den ska göra detta utan att ge avkall på sina egna värderingar, budskap och traditioner. Vi menar att kyrkan självklart ska vara en del av sin samtid men den får inte påverkas av sin samtid till den grad att den förlorar sin kristna identitet.

  Om Sverigedemokraterna får inflytande över Svenska kyrkans verksamhet, kommer Svenska kyrkans värdegrundsmässiga aktiviteter och samarbeten vara djupt förankrade bland dess medlemmar. SD är inte intresserade av att använda kyrkan för att föra ut något budskap. Kyrkan ska förmedla ett kristet budskap och kyrkans verksamhet ska ha sin utgångspunkt i detta kristna budskap, då det är den kristna värdegrunden som förenar medlemmarna i Svenska kyrkan.

  Malmö med sin geografiska sammansättning där stadens verksamhet många gånger delas upp i fem stadsområden och där det finns stadsdelar med en geografisk identitet, krävs en mer decentraliserad kyrka. För att Svenska kyrkan ska nå ut till hela Malmö krävs det småskalighet och närhet i kyrkans organisation. Vi vill skapa en organisation för Svenska kyrkan i Malmö, som ger största möjliga delaktighet och inflytande till församlingsmedlemmarna. Vi tror att en sådan lokal inriktning kommer göra Svenska kyrkan i Malmö mer dynamisk.

  Malmö är en stad med stora sociala utmaningar. Antalet pensionärer med en utsatt ekonomi växer lavinartat. Sedan Rädda Barnen 1991 började mäta barnfattigdomen så har Malmö haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen i staden har under 2000-talet varit cirka två och en halv gånger högre än genomsnittet i riket. Skjutningar, rån och andra avskyvärda brott skapar fler och fler brottsoffer samt anhöriga som behöver stöd. Vi sverigedemokrater anser att Svenska kyrkan ska ta på sig ett större ansvar för att tackla de sociala problemen i Malmö.

  Det ska självklart finnas åsiktsmångfald inom Svenska kyrkan. SD anammar det faktum att det är skillnad mellan politik och kyrkopolitik. Där det finns konflikt i politik ska det finnas dialog i kyrkopolitik. I kyrkovalet 2017 söker SD i Malmö ett mandat för att i dialog med de andra partierna och medlemmarna förvalta och stärka Svenska kyrkans Malmöpastorat.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 11 september 2017

  Mer info
 • Artiklar från Sydsvenskan

  Sverigedemokraterna i Malmö nämns idag i två artiklar i dagens Sydsvenskan, både på internet och i pappersdelen. Nedan finns länkar till internetartiklarna:

  SD i Malmö vill polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Debattartikel: Kanske är du rentav sverigedemokrat själv?

  Mer info
 • Tre enkla frågor inför torsdagens kommunfullmäktige

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om bidrag till personer som befinner sig i Malmö illegalt

  Svenska kommuner är inte skyldiga att betala försörjningsstöd till människor som vistas i kommunen och som saknar laglig rätt att vistas i landet. Detta har Högsta Förvaltningsdomstolen fastslagit i en dom i början på juni månad i år.

  Vi har i Malmö idag ett system där man utbetalar kommunalt nödbistånd till s.k. papperslösa d.v.s. människor som nekats asyl i landet och som fått flera chanser att överklaga avslaget. Eller personer som kommit till och stannat i Sverige utan att söka asyl eftersom de vet att de har liten eller ingen chans att få asyl och uppehållstillstånd.

  Detta system har varit verksamt sedan 2013 och man har betalat ut försörjningsstöd till barnfamiljer i storleksordningen 2 500 till 3 000 kronor per månad beroende på ålder, medan en vuxen illegal invandrare har kunnat få 1 700 kronor i månaden.

  Kanske inga stora summor, men ändock skattepengar till personer som inte har laglig rätt att vistas här, än mindre ta emot bidrag. Dessutom vet ingen med säkerhet hur stora summorna är då det inte finns någon tillgänglig redovisning för detta! Bara detta är ju otroligt att man betalar ut skattepengar lättvindigt utan att omfattningen redovisats!

  Hur mycket pengar kan det röra sig om totalt sedan systemet togs i bruk för fyra år sedan? Det får vi inte veta.

  Det är ju självklart så att många av Malmös tyngre problem med trångboddhet, svart ekonomi, kriminalitet, bidragsberoende och hemlöshet knappast förbättras när Malmö kommun aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö, om andra svenska kommuner inte betalar ut försörjningsstöd på samma sätt som Malmö.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom, förändra Malmö stads regelverk och verka för en revidering av nuvarande riktlinjer vid utbetalning av försörjningsstöd, där Malmö stad betalar ut skattepengar till personer som befinner sig illegalt i Sverige?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om otryggheten i Malmö

  Danmark jämfört med Sverige visar gång efter annan upp betydande handlingskraft inte minst i viktiga ärenden. Sverige har inom detta område och en hel del andra mycket att lära av Danmark.

  Värt att poängtera är att nu senast så införde Köpenhamns kommun i samråd med polisen s.k. visitationszoner i staden efter att ett antal skottlossningar skett på öppen gata på kort tid.

  Malmö är som bekant – inom såväl som utanför riket – hårt drabbat av skottlossningar på allmänna platser. Med skadade och dödsoffer som följd och en skrämd allmänhet. Tillräckligt ingripande och preventiva lösningar har inte fungerat och initiativkraft och andra lösningar lyser med sin frånvaro.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du, i egenskap av ansvarigt kommunalråd, genomföra en samverkan mellan Malmö stad och polisen i Malmö och införa särskilda s.k. visitationszoner i kommunen enligt köpenhamnsk modell, i syfte att förbättra säkerheten för medborgarna samt gripa beväpnade kriminella?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Jammeh (S)
  med anledning av ett tiggeriförbud i Malmö

  Malmö utmärker sig som bekant negativt i alltför många avseenden. Den negativa bilden av Malmö har fått fäste långt utanför landets gränser och stadens negativa rykte har i flera fall blivit uppmärksammat i flera internationella medier.

  Förutom allmän social oro, hög arbetslöshet, bidragsberoende, utanförskapsområden, bristande integration, svart ekonomi, utbredd kriminalitet, dåliga skolresultat och skjutningar på öppen gata har även det utbredda tiggeriet bidragit till denna negativa bild av staden. Ett tiggeri som enkelt hade kunnat undvikas om bara den politiska viljan hade funnits.

  Detta för att nästan samtliga tiggare utgörs av gruppen s.k. hemlösa EU-migranter. Med andra ord medborgare med hem i annat EU-land som genom sitt agerande missbrukar EU:s fria rörlighet.

  Det brukar heta i debatten att man inte kan förbjuda fattigdom, men man kan förbjuda tiggeri som bedrivs av personer med hem i annat EU-land. Detta har man framgångsrikt har gjort i vårt grannland Danmark.

  Att låta tiggeri vara lagligt är att låta dessa personer förstärka sin position som utsatta människor. Så länge dessa personer kan klara sig på de knappa summor de får in till följd av tiggeri kommer de fortsatt befinna sig i denna position, likaså kommer deras barn. Personerna hamnar i en ond spiral som endast kan brytas av att krav ställs på denna grupp människor.

  Vår grannkommun Vellinge vill nu införa ett kommunalt tiggeri- och campingförbud utanför offentliga och kommersiella lokaler. Sverigedemokraterna menar att vi bör följa vår grannkommuns exempel och även här införa ett tiggeriförbud, samt att detta förbud följs upp med åtgärder för de personer som tigger.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till Katrin Jammeh (S):
  Kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, likt vår grannkommun Vellinge, arbeta för att införa ett kommunalt tiggeriförbud i Malmö stad?

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)

  Mer info
 • SD i Almedalen 2017 – måndag – Paneldiskussion storstad

  Idag deltog SD Malmös kommunalråd, Magnus Olsson, vid en paneldiskussion i Almedalen. I diskussionen fanns företrädare för SD Stockholm (David Lång) och SD Göteborg (Jörgen Fogelklou).

  Länk hittar ni här: https://www.youtube.com/watch?v=1Gf0JlbX-eo&feature=youtu.be  

   

  Mer info
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 14 juni var det dags för årets sjunde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 8 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Anhållan från tekniska nämnden om föräljning, projektnummer 7342

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Ansökan om projektet Malmö Innovationsarena om medel ut kommunstyrelsen anslag

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion angående utredning av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Motion avseende kursdag för kommunal upphandling

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Svar på motion av Olle Schmidt (L) om tydligare demokratikrav på föreningar

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppdrag 2017 gällande Arbetskläder och tvättjänster

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppdrag budget 2017 – Insatser motverka kostnadsutvecklingen av hemlösheten

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 Reservation Uppföljning av individ- och familjeomsorgen 2016

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Analys av nämndsmål för 2017 utifrån kommunfullmäktigemålen

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Delårsrapport 1, 2017, FV001 samt FV102

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Delårsrapport januari – april 2017

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Finansrapport april 2017 med uppdaterad likviditetsprognos

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Förändringar i Malmö stads arbete med sociala investeringar

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Malmö stads befolkningsprognos 2017-2027

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Plan för hur Malmö stad kan arbeta mer effektivt med det förebyggande arbetet mot hedersförtryck

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Rapport från miljönämnden avseende luftkvaliteten i Malmö 2016

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Remiss från Kulturdepartementet – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Remiss från revisorskollegiet – Granskning av bostadsbyggande i Malmö stad

  Kommunstyrelsen 2017-06-14 SY Revidering av objektsgodkännande för Gyllins trädgård etapp 2 och 3, projektnummer 1039

  Mer info