Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  Förstärk Malmös krisorganisation

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.

  FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering och beredskap.

  Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära händelsen uppstår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har en hel del organisationer med kompetens inom krisberedskap. I Stockholm och Göteborg använder man sig av denna kompetens medan i Malmö så finns inte detta samarbete. Det är viktigt att även Malmö börjar uppmärksamma denna kompetens, nu när vi håller på att bygga upp en krisberedskap. 

  Motion om FFO – FRG i Malmö

  Mer info
 • 05

  Mer stöd till Malmös lokala näringsliv

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna föreslår att en värdecheck på 500 kr ska tilldelas till varje medarbetare i Malmö stad. Värdechecken ska användas för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad. Tanken är att ökad konsumtion ska fungera som ett stöd för näringslivet under Corona-krisen.

  Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska snabbutredas för att ta reda på om förslaget är juridiskt gångbart och hur det bäst kan genomföras för att stärka småföretagens ekonomi.

  I nämndsinitiativet skriver Magnus Olsson (SD) att det är viktigt att vardagskonsumtionen fortsätter, självklart med stor respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att det finns en konsumtion som kan hålla besöksnäringen och restauranger under armarna medan Corona-krisen pågår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Från kommunens håll måste mer göras. Konsumtionen måste upp igen. Det viktigaste nu är att rädda så många liv som möjligt men samtidigt se till att det finns ett lokalt näringsliv kvar efter Corona-krisen. Om staden kan öka efterfrågan borde vi göra det.

  Nämndinitiativ angående värdecheck för att öka konsumtionen under Corona-krisen olsson

  Mer info
 • Stefan Plath

  Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår åtgärder som skulle kunna öka affärs- och restaurangverksamheternas intäkter. Förslaget läggs fram på grund av den kris som affärs- och restaurangverksamheterna i Malmö genomgår på grund av Corona-viruset.

  På grund av ändrade regler för servering utomhus har en del restauranger fått avslag på sina ansökningar om att ha trädäck på gångbanorna framför sina restauranger. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret temporärt upphäver de regler som lett fram till att trädäck med tillhörande uteserveringar inte längre tillåts på vissa platser.

  Samtal med affärsidkare på bland annat Limhamn visar på att deras omsättning har sjunkit på grund av nuvarande parkeringsavgifter. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret tillfälligt inför parkeringsskiva utanför samtliga Malmös butiker där det anses vara möjligt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu i Corona-tider måste alla aktörer göra allt de kan för att rädda Malmös näringsidkare från konkurs. Våra förslag kan erbjuda en mindre lättnad från den ekonomiska press som affärs- och restaurangverksamheten utsätts för.

  Initiativärende avseende insatser för affärsverksamheter

  Mer info
 • 05

  Utred svenskfientlighet i Malmö

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

  Motionären hänvisar till de våldsamma och extremt kränkande ungdomsrånen som ägt rum och där offren varit ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

  Motionen vill se en utredning där svenskfientlighetens omfattning och karaktär kartläggs, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ungdomsrånen vi ser idag och många andra brott där etniska svenskar är offer och invandrargäng är förövare, har ofta inslag av svenskfientlighet. När vi vägrar se rasismen och hatet i dessa brott förminskar vi brotten och den hatiska ideologi som ligger bakom våldet. 

  Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö version rätt

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 15 januari: Tiggeriförbud, World Pride, klimatnödläge

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö. Ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge behandlades. Kommunstyrelsen beslutade även om att upprätta en ny projektorganisation för World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner avslogs av kommunstyrelsens. Bortsett från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig även Centerpartiet och Moderaterna tiggerifria zoner i Malmö. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi förstår att det här är ett stort problem i Malmö. Det organiserade tiggeriet är utbrett i hela Malmö. Det handlar om ren affärsverksamhet där utsatta människor exploateras av kriminella. Detta ska inte vara ett inslag i Malmös stadsbild. Tyvärr är vi sverigedemokrater det enda partiet i Malmö som vill se ett slut på det organiserade tiggeriet. 

  Kommunstyrelsen yttrade sig om ett malmöinitiativ och ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge. På grund av ett tillägg som Socialdemokraterna hade gjort om att ”kommunstyrelsen konstaterar klimatnödläge” yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till yttrande.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi hade inget emot stadskontorets ursprungliga förslag som beskriver varför vi inte kan utlysa klimatnödläge. Sedan har Socialdemokraterna lagt till en mening om att Malmö stad ska ”konstatera” klimatnödläge. Med tanke på att klimatnödläge har definierats på så många olika sätt vill vi veta vad det innebär för kommunen att ”konstatera” klimatnödläge. Vi tar miljö- och klimatpolitiken på allvar och vägrar skriva in lockrop i kommunala handlingar för att gå aktivister till mötes. 

  Kommunstyrelsen biföll även förslaget om att godkänna en förnyad projektorganisation för World Pride och Eurogames 2021. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Enligt preliminära prognoser kommer World Pride och Eurogames kosta Malmö stad 32 miljoner kr under åren 2020 och 2021. Större delen av denna kostnad är ofinansierat vilket innebär att pengarna måste tas från skola, vård och omsorg och socialtjänst. Framöver måste Malmö stad fokusera på att finansiera välfärden och då finns det inte utrymme för att kommunen ska bekosta mångmiljonsarrangemang av denna sort. 

  Mer info
 • 05

  SD säger nej till kommunal klimatavgift

  Sverigedemokraterna yrkade på dagens kommunstyrelsesammanträde att Malmö stad inte ska fortsätta arbetet med en klimatväxlingsmodell.

  Klimatväxlingsmodellen går ut på att en intern avgift ska läggas på tjänsteresor som ger hög klimatpåverkan, inom Malmö stads organisation. Exempel på sådana tjänsteresor är resor med flyg, taxi och privat bil.

  Det innebär att skattemedel finansierar både tjänsteresan, men även en avgift som slussas vidare till ett kommunalt klimatväxlingskonto. Resurserna som sätts in i klimatväxlingskontot ska då subventionera klimatvänliga tjänsteresor, resor med tåg, kollektivtrafik, cykel m.m.

  Sverigedemokraterna ville inte att arbetet med klimatväxlingsmodellen skulle fortsätta eftersom det är skattebetalarna som straffas när tjänstemän och politiker väljer att flyga eller åka taxi.

  Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att ju mer tjänstemän och politiker flyger eller åker taxi desto mer urholkas förvaltningarnas budget. Resurser från skolförvaltningar, som är ämnade till skolundervisning, kan flyttas över till klimatväxlingskontot, för att tjänstemän inom skolförvaltningar väljer att åka till Stockholm med flygplan. De som betalar notan för att tjänstemän och politiker flyger är skattebetalare, brukare, lärare, elever och alla som finansierar, jobbar inom eller tar del av den kommunala välfärden.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Vi sverigedemokrater ser stora risker med förslaget, till exempel innebär klimatväxlingsmodellen att resurser som behövs inom grundskolan hamnar på kilmatväxlingskontot. Den ansträngda situationen inom Malmös grundskolor riskerar alltså att förvärras, bara för att tjänstemän och politiker väljer att flyga och åka taxi. 

  Mer info
 • 93

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2020 – Malmö pastorat

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation när Malmö pastorats kyrkoråd på måndagen behandlade förslaget till budget. I sin budgetreservation gör SD satsningar på ungdomsverksamhet, samverkan med civilsamhället, sociala insatser och kulturarvsförvaltning.

  Sverigedemokraterna sparar in på personal, kostnader omkring kyrkans deltagande i Pride, bidrag till politiska partier och bidrag till vissa externa organisationer.

  Budgetreservationen innehåller nio mål som innebär en ambitionshöjning av kyrkans verksamhet i Malmö.

  Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom arbetsutskottets förslag till budget då SD i sin budgetreservation har gjort andra prioriteringar.

  Kyrkofullmäktige kommer ta det slutgiltiga beslutet om budget den 7 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Vi lägger fram en budgetreservation som innebär att Malmö pastorat höjer ambitionerna inför framtiden. Utmaningen är att kyrkan förbereder sig inför framtiden samtidigt som man tar hand om kulturarvet. På samma gång måste kyrkan engagera sig mer i de utmaningar som Malmö som en stad möter. Svenska kyrkan i Malmö behövs mer än någonsin i ett Malmö som genomgår kulturella och sociala oroligheter. Därför är det viktigt att kyrkan har en ekonomisk hållbar verksamhet där Malmöbor, oavsett politisk åsikt, känner sig välkomna.

  SD_budgetreservation_kyrkofullmäktige_2020

  Mer info