Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • MagnusOlsson_press3

  Kommunstyrelsen 18 augusti

  På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Sverigedemokraternas motion om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Sverigedemokraternas motion fick stöd av Moderaterna men resterande partier i kommunstyrelsen vill se en fortsättning av kommunalt stöd till illegala migranter genom socialtjänsten.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är orimligt att det politiska styret vill stödja migranter att olagligt uppehålla sig i Sverige. Vi har en migrationslagstiftning och sedan har vi Socialdemokraterna i Malmö stad som använder skattemedel för att hjälpa människor att bryta mot denna migrationslagstiftning. 

  Mer info
 • MagnusOlsson_press3

  SD lämnar romska rådet

  Då romska rådet i Malmö är en kommunal församling har Sverigedemokraterna haft två ordinarie ledamöter och en ersättare i rådet sedan mandatperiodens början. Efter den senaste tidens avslöjanden om att ledande företrädare i rådet varit delaktiga i parallella romska domstolar lämnar Sverigedemokraternas representanter romska rådet.

  När romska rådet inrättades i maj 2017 var SD det enda partiet som röstade mot förslaget. I varje budgetreservation sedan dess har SD velat lägga ner både romska rådet och den kommunala verksamheten romskt information- och kulturcenter.

  Efter Kvällspostens avslöjanden om att vice-ordförande i rådet använt romska rådet som en plattform för att skicka kallelser till romska parallella domstolar, och att romska rådets ordförande, kommunalrådet Frida Trollmyr (S), har känt till detta sedan september förra året, lämnar Sverigedemokraterna romska rådet.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Från första början var vi emot att en viss folkgrupp skulle få en egen kommunal församling eftersom alla malmöbor redan har representanter. Nu visar det sig att romska rådet även fungerat som ett verktyg för att förtrycka romer. Ordföranden i rådet har vetat om detta men inte informerat Sverigedemokraterna eller någon annan i rådet. Vi vägrar vara med och legitimera detta förtryck. Därför lämnar vi romska rådet.

  Mer info
 • 93

  Fler förskoleklassplatser i Klagshamn

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att grundskoleförvaltningen i samråd med vårdnadshavare i Klagshamn ska ta fram ett förslag till hur fler förskoleklassplatser kan anordnas vid Klagshamnsskolan. Bakgrunden är att 16 barn inte fått en förskoleklassplats vid Klagshamnsskolan, vilket beror på en dålig planering från grundskoleförvaltningen.

  Förslag som lyfts fram av de drabbade vårdnadshavarna för att anordna fler förskoleklassplatser är:

  • Bättre nyttja Strandbyggnaden
  • Sätta upp barack
  • Nyttja lokaler i Folkets hus eller i kyrkans Rotunda

  Med tanke på den skada som skett så anser Sverigedemokraterna att dessa förslag borde skyndsamt utredas och genomföras, under en begränsad tid, tills behovet av förskoleklassplatser i Klagshamn är tillgodosedda.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Självklart borde Sveriges tredje största stad kunna anordna sexton förskoleklassplatser när det som står på spel är familjers livspussel och barnens trygghet. Om det inte är möjligt, då är det något fel på hur grundskoleförvaltningen verkar här i Malmö. Det här går att lösa. Frågan är om den politiska viljan finns hos det politiska styret. 

   

  Nämndsinitiativ_klagshamn_förskola

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 7 april

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till Miljöprogram för Malmö stad. Miljöprogrammet ska förverkligas genom att det privata bilägandet och konsumtion av kött ska minska.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag på förslaget till markanvisningspolicy där 20 procent av alla nyproducerade hyreslägenheter ska tillgängliggöras för personer som uppbär socialbidrag.

  På kommunstyrelsens sammanträde behandlades Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare, som ska förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, som utför kommunal verksamhet.

  Sverigedemokraterna föreslog att ärendet skulle återremitteras med syftet att privata utförare ska ge kommunen information om personalens kunskaper i det svenska språket samt en vandelsprövning. Yrkandet om återremiss avslogs av kommunstyrelsen.

  Sverigedemokraternas motion om att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år, behandlades i kommunstyrelsen. Samtliga partier förutom SD valde att avslå motionen.

  Mer info
 • 93

  Inga skattemedel till Ibn Rushd!

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår att Malmö stad upphör bevilja medel till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd eller verksamheter där studieförbundet Ibn Rushd är medarrangör.

  I motionen lyfter Sverigedemokraterna fram att flera rapporter visar att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapet. Sverigedemokraterna menar att det är oacceptabelt att Malmö stad betalar ut skattemedel till en organisation som med rätta kan benämnas som islamistisk. Ett studieförbund som hämtar ideologisk inspiration från Muslimska brödraskapet ska inte på något sätt stödjas av Malmö stad.

  Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

  Rapport efter rapport har kommit ut som visar att Ibn Rushd är inget annat än en islamistisk organisation med ideologiska kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Ändå fortsätter de andra partierna sticka huvudet i sanden och beviljar kommunala medel till Ibn Rushd. Nu får de andra partierna ta ställning och berätta för väljarna om de ska fortsätta stödja islamismen eller om stödet till Ibn Rushd ska upphöra.

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 10 februari

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård. Sverigedemokraterna opponerar sig mot utbyggnaden i berörd område så länge trafiksituationen i Annetorpsleden inte är löst. Objektsgodkännande försämrar också tillståndet för djurlivet vid Limhamns kalkbrott.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag till att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. i hamnen i Malmö. Sverigedemokraterna vill inte etablera vindkraftverk i området.

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

  På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad.

  Sverigedemokraterna röstade även nej till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil, vilket skulle försvåra arbetet för många anställda.

  Sverigedemokraternas motion om att kartlägga och åtgärda svenskfientligheten i Malmö avslogs av kommunstyrelsen då de andra partierna röstade nej till motionen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är trist att Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser svenskfientligheten och vill göra något åt saken. Det här är något som dokumenterats i medier. Svenskfientlighet finns och många svenskar utsätts för rån och andra brott just för att de är svenskar. Vi hoppas att fler partier ansluter sig till vår motion när den behandlas i kommunfullmäktige.

   

  Mer info
 • 05

  Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

  Satsningarna finansieras genom effektiviseringar inom kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår även att antalet kommunikatörer ska minskas i alla nämnder. Sverigedemokraterna använder sig inte av resultatutjämningsreserven för att finansiera sin budget.

  Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag 90 miljoner i trygghetssatsningar. Bland dessa trygghetssatsningar finns:

  • Välfärdsbrott ska motverkas genom personal som arbetar mot bedrägeri.
  • Mer tillsynsverksamhet, kameror och förebyggande arbete i särskilt utsatta områden.
  • Fler ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete.
  • Stärk brottsofferstödet.
  • Nav för arbetet mot hedersförtrycket.
  • Minska målvaktsbilar i Malmö.
  • Kommunal tillsyn – livsmedelsfusk, olovlig samlingslokal.

  Sverigedemokraterna föreslår utbildningssatsningar på 175 miljoner kr. Bland dessa utbildningssatsningar finns:

  • Höjda lärarlöner.
  • Stärkt elevhälsa.
  • Stödpersonal som ska stödja lärarna i förhållandet med hemmet.
  • Inrätta en förberedelseskola för nyanlända elever.
  • Möjliggöra vidareutbildning för skolpersonal som vill utveckla sitt ledarskap.
  • Fler studievägledare i grundskolorna.
  • Utöka centrala lotsteamet där elever som begått kriminella handlingar placeras. Idag finns endast 2 platser.
  • Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.
  • Resursförstärkning i förskolorna.
  • Fler komvuxplatser.
  • Fler platser i kulturskolan.

  Sverigedemokraterna föreslår satsningar på äldreomsorgen på 83 miljoner. Bland dessa satsningar finns:

  • Resursförstärkning
  • Vidareutbilda personal med bristande kunskaper i svenska.
  • Krav på svenskkunskaper vid nyanställning.
  • Fixartjänst/IT-tjänst från 65 års ålder.
  • Öka kvaliteten i äldres matupplevelser.
  • Stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor.
  • Motverka ofrivillig ensamhet.
  • Stärka det fallförebyggande arbetet.

  Budgeten i sin helhet hittar du här!

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 19 augusti: Nej till World Pride och Kina-samarbete

  På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till den 30 miljoners-budget som S och L-styret i Malmö föreslog för World Pride. Sverigedemokraternas nämndinitiativ om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer hörsammades inte av de andra partierna.

  World Pride-budgeten fastställs av kommunfullmäktige den 3 september. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD i Malmö, kommenterar Sverigedemokraternas ställningstagande:

  Samtidigt som det pågår en debatt om att välfärden saknar resurser så vill Malmö stads styre finansiera en fest som kostar 30 miljoner kr. Kommunen har vissa lagstadgade uppgifter och så länge dessa områden är underfinansierade och hotade av besparingar kan inte någon skattefinansierad HBTQ-fest finnas på agendan. Vi politiker förvaltar Malmöbornas skattemedel och vi sverigedemokrater anser inte att dessa skattemedel ska finansiera World Pride.

  När det gäller Sverigedemokraternas förslag om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer beslutade kommunstyrelsen att avslå förslaget. Magnus Olsson (SD), som lämnade in nämndinitiativet, kommenterar:

  När kinesiska företag som Huawei misstänks för spionage är det naivt att lita på att lokala styren i Kina är opartiska och neutrala. Alla som har formellt inflytande i Kina är tvungna att vara lojala mot den kinesiska kommunistregimen. Det är viktigt att Malmö stad distanserar sig från alla aktörer som springer det kinesiska kommunistpartiets ärenden.  

  https://www.expressen.se/kvp/ledare/olampligt-att-samarbeta-med-ett-pro-kinesiskt-styre/

  Mer info
 • 93

  Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös stads kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen ska upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association med Muslimska brödraskapet.

  Motionären Nima Gholam Ali Pour (SD) refererar i motionen till MSB:s rapporter som pekar ut bland annat studieförbundet Ibn Rushd som en organisation som är associerad med Muslimska brödraskapet. MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet har även framfört att organisationer som är associerade till Muslimska brödraskapet kan ha en ”förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang”.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Min uppfattning är att Malmö stad inte kan betala ut skattemedel till organisationer som enligt statliga myndigheter har samverkan med Muslimska brödraskapet. Bortsett från att det inte är en ändamålsenlig användning av skattemedel så är Muslimska brödraskapet en islamistisk rörelse som aktivt motverkar demokratiska och västerländska värderingar. Det är inte kommunens uppgift att främja bildandet av ett kalifat.

  upphör_med_att_betala_ut_skattemedel_till_organisationer_som_har_kopplingar_till_muslimska_brödraskapet

  Mer info