Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

  På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad.

  Sverigedemokraterna röstade även nej till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil, vilket skulle försvåra arbetet för många anställda.

  Sverigedemokraternas motion om att kartlägga och åtgärda svenskfientligheten i Malmö avslogs av kommunstyrelsen då de andra partierna röstade nej till motionen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är trist att Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser svenskfientligheten och vill göra något åt saken. Det här är något som dokumenterats i medier. Svenskfientlighet finns och många svenskar utsätts för rån och andra brott just för att de är svenskar. Vi hoppas att fler partier ansluter sig till vår motion när den behandlas i kommunfullmäktige.

   

  Mer info
 • 05

  Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

  Satsningarna finansieras genom effektiviseringar inom kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår även att antalet kommunikatörer ska minskas i alla nämnder. Sverigedemokraterna använder sig inte av resultatutjämningsreserven för att finansiera sin budget.

  Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag 90 miljoner i trygghetssatsningar. Bland dessa trygghetssatsningar finns:

  • Välfärdsbrott ska motverkas genom personal som arbetar mot bedrägeri.
  • Mer tillsynsverksamhet, kameror och förebyggande arbete i särskilt utsatta områden.
  • Fler ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete.
  • Stärk brottsofferstödet.
  • Nav för arbetet mot hedersförtrycket.
  • Minska målvaktsbilar i Malmö.
  • Kommunal tillsyn – livsmedelsfusk, olovlig samlingslokal.

  Sverigedemokraterna föreslår utbildningssatsningar på 175 miljoner kr. Bland dessa utbildningssatsningar finns:

  • Höjda lärarlöner.
  • Stärkt elevhälsa.
  • Stödpersonal som ska stödja lärarna i förhållandet med hemmet.
  • Inrätta en förberedelseskola för nyanlända elever.
  • Möjliggöra vidareutbildning för skolpersonal som vill utveckla sitt ledarskap.
  • Fler studievägledare i grundskolorna.
  • Utöka centrala lotsteamet där elever som begått kriminella handlingar placeras. Idag finns endast 2 platser.
  • Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.
  • Resursförstärkning i förskolorna.
  • Fler komvuxplatser.
  • Fler platser i kulturskolan.

  Sverigedemokraterna föreslår satsningar på äldreomsorgen på 83 miljoner. Bland dessa satsningar finns:

  • Resursförstärkning
  • Vidareutbilda personal med bristande kunskaper i svenska.
  • Krav på svenskkunskaper vid nyanställning.
  • Fixartjänst/IT-tjänst från 65 års ålder.
  • Öka kvaliteten i äldres matupplevelser.
  • Stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor.
  • Motverka ofrivillig ensamhet.
  • Stärka det fallförebyggande arbetet.

  Budgeten i sin helhet hittar du här!

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 19 augusti: Nej till World Pride och Kina-samarbete

  På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till den 30 miljoners-budget som S och L-styret i Malmö föreslog för World Pride. Sverigedemokraternas nämndinitiativ om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer hörsammades inte av de andra partierna.

  World Pride-budgeten fastställs av kommunfullmäktige den 3 september. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD i Malmö, kommenterar Sverigedemokraternas ställningstagande:

  Samtidigt som det pågår en debatt om att välfärden saknar resurser så vill Malmö stads styre finansiera en fest som kostar 30 miljoner kr. Kommunen har vissa lagstadgade uppgifter och så länge dessa områden är underfinansierade och hotade av besparingar kan inte någon skattefinansierad HBTQ-fest finnas på agendan. Vi politiker förvaltar Malmöbornas skattemedel och vi sverigedemokrater anser inte att dessa skattemedel ska finansiera World Pride.

  När det gäller Sverigedemokraternas förslag om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer beslutade kommunstyrelsen att avslå förslaget. Magnus Olsson (SD), som lämnade in nämndinitiativet, kommenterar:

  När kinesiska företag som Huawei misstänks för spionage är det naivt att lita på att lokala styren i Kina är opartiska och neutrala. Alla som har formellt inflytande i Kina är tvungna att vara lojala mot den kinesiska kommunistregimen. Det är viktigt att Malmö stad distanserar sig från alla aktörer som springer det kinesiska kommunistpartiets ärenden.  

  https://www.expressen.se/kvp/ledare/olampligt-att-samarbeta-med-ett-pro-kinesiskt-styre/

  Mer info
 • 93

  Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös stads kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen ska upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association med Muslimska brödraskapet.

  Motionären Nima Gholam Ali Pour (SD) refererar i motionen till MSB:s rapporter som pekar ut bland annat studieförbundet Ibn Rushd som en organisation som är associerad med Muslimska brödraskapet. MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet har även framfört att organisationer som är associerade till Muslimska brödraskapet kan ha en ”förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang”.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Min uppfattning är att Malmö stad inte kan betala ut skattemedel till organisationer som enligt statliga myndigheter har samverkan med Muslimska brödraskapet. Bortsett från att det inte är en ändamålsenlig användning av skattemedel så är Muslimska brödraskapet en islamistisk rörelse som aktivt motverkar demokratiska och västerländska värderingar. Det är inte kommunens uppgift att främja bildandet av ett kalifat.

  upphör_med_att_betala_ut_skattemedel_till_organisationer_som_har_kopplingar_till_muslimska_brödraskapet

  Mer info
 • 05

  Förslumning löser inte Malmös dyra hemlöshet

  Idag lämnade SD´s oppositionsråd Magnus Olsson in en artikel i Kvällsposten. Ämnet som berörs är bostadspolitiken i Malmö. Klicka här för att läsa artikeln.

   

  Mer info
 • 05

  Avgiftsbelägg tolktjänster

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där han föreslår att avgifter för tolktjänster ska införas, för personer som vistats i Sverige mer än två år. Enligt förslaget ska undantag ges för den som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.

  Motionären menar att den som bosätter sig i Sverige och erbjuds SFI ska ha lärt sig det svenska språket efter att hans/hennes etableringsperiod är avslutad. Om man inte har tagit det ansvaret och inte lärt sig språket ska man inte heller förvänta sig att skattebetalarna ska finansiera ens behov av tolk.

  Enligt motionären skapar avgifter för tolktjänster ett ekonomiskt incitament för nyanlända invandrare att integrera sig i samhället och skulle därmed gynna integrationen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Att skattebetalarna ska finansiera tolk för en invandrare som varit i Sverige mer än två år och haft tillgång till skattefinansierad SFI-utbildning är orimligt. Om någon har lämnat sitt hemland och rest ända till Sverige ska vi förvänta oss att den personen lär sig svenska inom två år. 

  motion om att avgiftsbelägga tolktjänster Olsson

  Mer info
 • Rityta 1

  Flygbladsutdelning

  Idag var det åter dags för flygbladsutdelning i Videdal! Våra tappra kampanjarbetare kämpade mot regnet och segrade! Kampen för ett bättre Sverige fortsätter.

  Mer info
 • 05

  Viktigt meddelande till Tygelsjöbor

  Vi har idag fått mejl från oroliga föräldrar som har fått uppfattningen att paviljongerna vid Tygelsjöskolan kommer flyttas eller rivas till hösten på grund av ett beslut som SD, M, C och MP tagit i kommunstyrelsen.

  Detta stämmer inte.

  Sverigedemokraterna har i kommunstyrelsen ställt sig bakom följande förslag:

  ”Återremiss till servicenämnden att i dialog med grundskolenämnden återkomma med förslag på en permanent lösning i Tygelsjö och en avvecklingsplan för paviljongerna.”

  Detta innebär att frågan kommer att återkomma till kommunstyrelsen och då kommer vi åter igen få en möjlighet att ta ställning i frågan.

  Vi kommer att följa utvecklingen, och beakta olika synpunkter och stödja det förslag som blir till barnens bästa.

  Tanken bakom återremissen är inte att störa människors livspussel, utan att på sikt se till att paviljongerna avvecklas och en permanent skolbyggnad etableras.

  Det innebär att paviljongerna kommer stanna där de är men ska så småningom avvecklas och ersättas av en permanent skola.

  Mer info
 • Stefan Plath

  Pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden med förslaget om att tillsvidare pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I i Malmö till dess att förvaltningen anser att åtgärden inte längre tjänar sitt syfte i tiderna av covid-19.

  Anledningen är att personer ska ha större möjlighet att välja bort kollektivtrafiken för att försöka undvika att bli smittobärare. Idag parkerar förare av motorcykel och moped klass ett på kommunala parkeringsplatser enligt regelverket för vanliga bilister.

  Om parkeringsavgiften avskräcker föraren från att ta sitt fordon och istället ta kollektivtrafiken, och personen blir smittad kan det få ödesdigra konsekvenser.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  MC och mopeder har blivit en transport för många personer som vill undvika covid-19 eller personer som vill hjälpa dem som isolerat sig. Från kommunens håll har vi en möjlighet att uppmuntra människor att använda sig av dessa fordon och undvika smittan, istället för att trängas i bussar där smittan lätt kan sprida sig. 

  TN MC parkering initiativ

  Mer info