Vår politik | Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • God Jul från SD Malmö!

  Från oss alla, till er alla: Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!

  Mer info
 • Julfest med SD Malmö

  I lördags, den 16 december, anordnades SD Malmö:s traditionsenliga julfest. Festen var en lyckad tillställning, med musik, dryck och ett traditionellt svenskt julbord. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och bidrog till den goda stämningen och vill samtidigt passa på att önska alla en god jul!

  Mer info
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 7 december var det dags för årets femtonde och sista kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 11 reservationer och 8 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Motion av John Eklöf (M) angående bostadsrätter i Malmö stads ägo

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om en neutral klädpolicy för Malmö

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Objektsgodkännande för infrastrukturåtgärder MalmöExpressen

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Objektsgodkännande för nybyggnation av bostadsmoduler

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Objektsgodkännande för nybyggnation av grundskola och förskola

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Objektsgodkännande för nybyggnation av gymnastikhall

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Remiss från Miljö- och energidepartementet Tillstyrkan av vindkraft

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Remiss från Socialdepartementet Jämlik hälsa

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Utveckling av arbetet med sociala investeringar

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 Reservation Återremitterat ärende rörande detaljplan för Fodret 5 och 19

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Ansökan om medel för delfinansiering av turné Malmö SymfoniOrkester

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Delårsrapport januari-augusti 2017, Räddningstjänsten Syd

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Rapport Skolfam Söder 2014-2017

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Utfallsprognos 2, 2017

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Utfallsprognos 2, 2017, Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Utredning avseende upphandlingslotsens integrerande i företagslotsen

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Utvärdering ansökningsprocess förskola

  Kommunstyrelsen 2017-12-06 SY Överföring av kommunbidrag för Malmö Idrottsmuseum

  Mer info
 • Kristina Winberg föreläste för SD Malmö

  Kristina Winberg, EU-parlamentariker för SD, höll igår söndagen den 12 november en mycket uppskattad föreläsning för medlemmarna i föreningen SD Malmö.
  Ett 50-tal medlemmar fick en 2,5 timmars underhållande och lärorik eftermiddag, där båda jubel och skratt blandades.
  Förutom om vår EU-politik, fick vi även höra om ”spelet” bakom maktens portar och om människorna där.
  Tack Kristina för att du underhöll oss igår!
  Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö
  Mer info
 • SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  2017-10-17
  För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 076-782 77 81

  SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  På dagens möte med tekniska nämnden föreslog den styrande minoriteten att hastigheten skulle begränsas till 40 kilometer i timmen i alla bostadsområden och 60 kilometer i timmen i alla industriområden.

  Sverigedemokraterna är inte i sig emot att hastigheter sänks eller för den delen höjs. Vad vi ställer oss emot är den ensidiga synen som den styrande minoriteten har på hastighetsbegränsningar i staden, vi se hellre en ökad differentiering av hastighetsbegränsningen i staden.

  Det är inte heller rimligt att fortsätta med att göra stadens infartsleder till smala stadshuvudgator med låg hastighet då dessa leder till långa köer och ökad trängsel. Detta påverkar inte bara privatbilister utan är även ett problem när utryckningsfordon behöver ta sig fram fort.

  Likaså finns det en poäng i att istället införa variabla hastighetsskyltar som kan visa olika hastighetsbegränsningar vid olika tider på dygnet. Vi menar att Malmö stad måste ha en mer pragmatisk syn gällande hastighetsbegränsningar och inte styras av den styrande minoritetens ideologiska skygglappar. Med anledning av detta reserverade Sverigedemokraterna sig emot förslaget.

   

  Sverigedemokraterna reserverade också sig emot förslaget om att bygga modulbostäder på Fastigheten Mosippan 2. Malmö har redan idag stora problem med ett stort utanförskap och att inhysa människor i baracker kommer förstärka detta problem.

  När MKB planerar staden för framtiden behöver vi långsiktiga lösningar. Modulhus är både kostnadsineffektivt och kortsiktigt.

   

  Stefan Plath (SD) kommenterar:

  ”Den rödgröna minoriteten fortsätter att styra resandet i Malmö mot en fortsatt bilfientlig inriktning. Vi säger inte att det på vissa ställen är fel med sänkta hastigheter, men att ha en så ensidig syn på trafiken i Malmö är fel.”

  ”Malmö stad ska växa socialt och ekonomiskt hållbart. Att då bygga modulbostäder riskerar att skapa en situation med social housing i Malmö som på längre sikt ökar segregationen och splittringen i Malmö. Vi vill ha långsiktiga förslag för ett bättre Malmö – modulbostäder är helt fel väg att gå.”

   

  stefan.plath@sverigedemokraterna.se

  Mer info
 • PM: Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden 

  2017-10-04
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden
  Socialdemokraterna lämnade på dagens kommunstyrelsesammanträde in ett yrkande under punkten om delårsrapporten: att de nämnder som prognostiserar underskott i denna rapport inte behöver vidta åtgärder för att täcka detta rapporterade underskott under år 2017 utan istället vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans för år 2018.”

  Sverigedemokraterna valde att inte stödja förslaget som i stora drag innebär att nämndernas underskott inte kommer åtgärdas förrän slutet av 2018. En sådan situation kan vi helt enkelt inte acceptera.

  Så sent som på kommunfullmäktige i maj tillsköt en enad kommunfullmäktige ytterligare 50 miljoner kronor för att täcka upp, det är nu uppenbart att den styrande minoriteten inte lyckats hushålla de resurser de fått tilldelat och istället väljer att skjuta skulderna på framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:


  – ”Sverigedemokraterna har till stora delar en annan politik och förslag än den styrande minoritetens inriktning. De stora underskott som finns inom verksamheterna kan direkt härledas till en misslyckad politik. Att fortsatt och utan åtgärd skjuta problemen på framtiden är ingen lösning, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.”

  Mer info
 • Sverigedemokraternas skuggbudget 2018

  Sänkt inkomstskatt
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster. Kännetecknande är också att skatter börjar tas ut från tämligen låga inkomstnivåer. Genom att öka just det första inkomstintervallet gynnas samtliga löntagare men med en tydlig slagsida mot låg- och medelinkomsttagare. Vi budgeterar därför för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år de kommande 3 åren.

  Satsningar på hälso- och sjukvård
  Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre på att få sin behandling eller operation än vårdgarantins 90 dagar. Det rör sig om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer.

  Sverigedemokraterna har som avsikt att vända denna negativa trend och återskapa en hälso- och sjukvård att vara stolt över. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform, vilken innebär en patienträttsgaranti som kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité. Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

  Rättsväsende
  En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall. Upprätthålls inte den demokratiska rättsstaten återstår den starkes rätt, vilket innebär att det vakuum staten lämnar efter sig kommer att fyllas av andra aktörer som flyttar fram sina positioner där rättsstaten retirerar.

  I Sverige finns numera 61 utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner inte kan utföra sina uppgifter på ett normalt sätt. Det är ett enormt svek mot det svenska folket.

  Sverigedemokraterna menar att vi behöver genomföra flera förändringar, däribland anställandet av 7000 nya poliser, kraftigt förbättrade arbetsvillkor för poliser, återinförd beredskapspolis, ökat stöd till kriminalvården och införandet av jourdomstolar.

  Pensionärerna
  Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

  Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

  För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre.

  Höstbudget 2018

  Mer info
 • Debatt: Ska alla vara välkomna till kyrkan oavsett tro?

  I vår debattartikel på Kvällsposten Debatt betonar vi i Sverigedemokraterna Malmö att vi söker dialog före konflikt inom kyrkopolitiken. Ändå så skriver Lennart Hallengren (S) i Malmö ett svar med konfrontativa och provokativa anklagelser som inte överhuvudtaget berättar för väljarna vad Socialdemokraterna vill i den lokala kyrkopolitiken.

  När det gäller Hallengrens anklagelser, är det inte bara vi som påstår att vänsterorienterade krafter vill göra kyrkan till en politisk plattform, utan även präster som Annika Borg har tillsammans med flera andra påpekat detta. Det är märkligt att Hallengren helt och hållet missat denna kritik, då det även tagits upp i SVT Agenda så sent som den 10 september. SD:s kritik mot politiseringen är inte riktad mot kyrkans anställda eller medlemmar utan att tankesmedjor som Dagens Seglora ges utrymme för att aktivt försöka påverka kyrkan i en riktning som vi menar saknar förankring bland medlemmarna.

  Att Hallengren även kritiserar oss för att vi erkänner Svenska kyrkan som först och främst en kristen gemenskap, är märkligt. Att det ska finnas dialog mellan religioner är en sak som vi stöder. Men det innebär inte att Svenska kyrkan upphör att vara en kristen gemenskap eller gör avkall från sina värden. Så som Hallengren beskriver sin kyrka är det svårt att veta om det är en kyrka eller en socialdemokratisk förening. Vad menar Hallengren med att alla är välkomna ”vilken tro du har eller inte har”? Går Socialdemokraterna till val på att muslimer ska rösta i nästa kyrkoval?

  Hallengren försöker betona att Svenska kyrkan redan når ut till många. Vi håller med, men vi menar att Svenska kyrkan i Malmö ska nå ut till ännu fler. Om det är så att Hallengren inte tror att verksamheten kan förbättras, är det konstigt att han ställer upp i kyrkovalet. Självklart finns det fler Malmöbor som vill och kan bli delaktiga i Svenska kyrkan. Vi sverigedemokrater vill verka för att det ska ske. Vad vill Hallengren?

  Vi tänker inte kommentera de etiketter som Hallengren sätter på vårt parti. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti och till skillnad från Socialdemokraterna, anser vi inte att vår ideologi ska påverka kyrkan överhuvudtaget. Kyrkan ska tjäna Kristus och ha en verksamhet förankrad bland sina medlemmar. Det är detta vi sverigedemokrater kommer verka för och vi hoppas på ett bättre tonläge från Socialdemokraterna, ett tonläge som speglar kristendomens kärleksbudskap.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades den 13 september 2017 på Kvällspostens debattsida

  Mer info
 • Debatt: Låt kyrkan vara kyrka

  Den 17 september är det kyrkoval. I Malmö är 134 000 Malmöbor medlemmar i Svenska kyrkan. 41 procent av Malmöborna berörs av kyrkovalet. Det är bland annat därför som kyrkovalet är ett prioriterat val för SD Malmö. Vi är inte beredda att överge en sådan viktig institution till krafter som försöker göra kyrkan till en plattform för sin egen politiska agenda. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Kyrkan ska få vara kyrka, helt enkelt.

  Svenska kyrkan är en av våra äldsta institutioner och kyrkan förvaltar därmed en stor del av vårt kulturarv. Därför är Svenska kyrkans roll som kulturbärare, relevant för alla som lever i Sverige i dag och som i framtiden ska leva i Sverige. Det finns mer kända kulturmonument som S:t Petri-kyrkan, som började byggas omkring år 1300. Det finns också mindre kända monument som förvaltas av kyrkan, till exempel Fosiestenen, Malmös enda kända runsten. Vi sverigedemokrater menar att det är viktigt att lyfta fram detta förvaltarskap av kulturmonument och den betydelse som det har för Malmöborna i allmänhet.

  SD står för en kyrka som välkomnar alla, precis som den kristna tron välkomnar alla som accepterar Jesus som sin frälsare. Det innebär att den kristna identiteten inom den Svenska kyrkan ska vara stark och att kyrkan bedriver mission för att sprida sitt budskap. Kyrkan ska vända sig till samhället och alla malmöbor, men den ska göra detta utan att ge avkall på sina egna värderingar, budskap och traditioner. Vi menar att kyrkan självklart ska vara en del av sin samtid men den får inte påverkas av sin samtid till den grad att den förlorar sin kristna identitet.

  Om Sverigedemokraterna får inflytande över Svenska kyrkans verksamhet, kommer Svenska kyrkans värdegrundsmässiga aktiviteter och samarbeten vara djupt förankrade bland dess medlemmar. SD är inte intresserade av att använda kyrkan för att föra ut något budskap. Kyrkan ska förmedla ett kristet budskap och kyrkans verksamhet ska ha sin utgångspunkt i detta kristna budskap, då det är den kristna värdegrunden som förenar medlemmarna i Svenska kyrkan.

  Malmö med sin geografiska sammansättning där stadens verksamhet många gånger delas upp i fem stadsområden och där det finns stadsdelar med en geografisk identitet, krävs en mer decentraliserad kyrka. För att Svenska kyrkan ska nå ut till hela Malmö krävs det småskalighet och närhet i kyrkans organisation. Vi vill skapa en organisation för Svenska kyrkan i Malmö, som ger största möjliga delaktighet och inflytande till församlingsmedlemmarna. Vi tror att en sådan lokal inriktning kommer göra Svenska kyrkan i Malmö mer dynamisk.

  Malmö är en stad med stora sociala utmaningar. Antalet pensionärer med en utsatt ekonomi växer lavinartat. Sedan Rädda Barnen 1991 började mäta barnfattigdomen så har Malmö haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen i staden har under 2000-talet varit cirka två och en halv gånger högre än genomsnittet i riket. Skjutningar, rån och andra avskyvärda brott skapar fler och fler brottsoffer samt anhöriga som behöver stöd. Vi sverigedemokrater anser att Svenska kyrkan ska ta på sig ett större ansvar för att tackla de sociala problemen i Malmö.

  Det ska självklart finnas åsiktsmångfald inom Svenska kyrkan. SD anammar det faktum att det är skillnad mellan politik och kyrkopolitik. Där det finns konflikt i politik ska det finnas dialog i kyrkopolitik. I kyrkovalet 2017 söker SD i Malmö ett mandat för att i dialog med de andra partierna och medlemmarna förvalta och stärka Svenska kyrkans Malmöpastorat.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 11 september 2017

  Mer info
 • Artiklar från Sydsvenskan

  Sverigedemokraterna i Malmö nämns idag i två artiklar i dagens Sydsvenskan, både på internet och i pappersdelen. Nedan finns länkar till internetartiklarna:

  SD i Malmö vill polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Debattartikel: Kanske är du rentav sverigedemokrat själv?

  Mer info