Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 93

  Skydda riskgrupper bland skolpersonal

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden om att grundskoleförvaltningen ska bevilja alla medarbetare som tillhör riskgrupperna ledighet med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från covid-19.

  Initiativtagaren, Nima Gholam Ali Pour (SD), skriver i nämndinitiativet att det är livsfarligt att tillhöra en riskgrupp och arbeta i en av Malmös skolor. Det går inte att hålla någon på ett armlängds avstånd i ett klassrum eller i de små personalrum som finns i skolorna.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Så länge förutsättningarna är sådana i skolorna att riskgruppers hälsa är i fara, på grund av covid-19, så kan inte riskgrupper befinna sig i skolorna. Utan de måste vara lediga utan att drabbas ekonomiskt av detta. Skolpersonal ska inte behöva riskera sina liv bara för att de gör sitt jobb. 

  nämndinitativ_angående_beskydd_av_riskgrupper_bland_skolpersonal

  Mer info
 • 93

  Fler måste lära sig det svenska språket

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden om att grundskoleförvaltningen ska påbörja ett utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen i ämnet svenska som andraspråk.

  Enligt grundskoleförvaltningens senaste kvalitetsrapport blir ca 34% av de elever som läser ämnet underkända och 30% uppnår (E).

  Initiativtagarna Nima Gholam Ali Pour, Ulf Blomström, Nichodemus Nilsson och Oliver Limachi skriver i nämndsinitiativet att svenska språket är centralt för elever som läser svenska som andraspråk och i synnerhet för elever som har svårigheter med språket. Svenska är nyckeln till samhället, utvecklandet av en svensk identitet och avgörande för anpassningen till det svenska samhället.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar:

  Vi har elever med svenska som andraspråk som inte riktigt lyckas lära sig det svenska språket i skolan och sedan så undrar man varför integrationen misslyckats. Om inte dessa barn lyckas lära sig det svenska språket så kommer de aldrig kunna bli en del av Sverige. En framgångsrik integrationspolitik börjar redan i skolan. 

   

  Nämndinitiativ_angående_svenska_som_andraspråk

  Mer info
 • 93

  Enkel fråga om ”grundskolefotboll mot rasism”

  Sverigedemokraterna har lämnat in en enkel fråga om grundskoleförvaltningens verksamhet, Grundskolefotboll mot rasism. Verksamheten har använt sina sociala medier-kanaler för att svartmåla Sverigedemokraterna och uttrycka sympati med de muslimska aktivister som stämde socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson.

  Frågeställaren Nima Gholam Ali Pour (SD) undrar om skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) kommer sätta stopp för den politiska aktivism som grundskoleförvaltningen ägnar sig åt.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Det är märkligt att ett instagram-konto som grundskoleförvaltningen är ansvarig för skriver inlägg där det står att det är ”fruktansvärda nyheter” att det går bra för SD i opinionsundersökningar. Grundskoleförvaltningens tjänstemän kan inte ägna sig åt politisk aktivism på arbetstid, och speciellt inte när målgruppen är barn. 

  enkel_fråga_angående_grundskolefotboll_mot_rasism

  Mer info
 • 93

  SD röstar nej till förslaget av ny kyrkoherde

  Sverigedemokraterna yrkade igår avslag på förslaget av ny kyrkoherde i Malmö pastorat. I sin reservation till Malmö pastorats kyrkoråd hänvisar SD till tidigare kontroversiella utspel som den nya kyrkoherden har gjort och menar att en person som ständigt skapar kontroverser och konflikter genom politiska utspel, inte passar som kyrkoherde i Malmö pastorat.

  2016 formulerade den nya kyrkoherden en bön som en avslutning till ett utskick om en rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. Bönen inleds med:

  ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör…”

  Denna tolkning av treenigheten hade ingen förankring i Svenska kyrkan och fick kritik från flera håll, bland annat från aktörer inom Svenska kyrkan.

  Den nya kyrkoherden har också kritiserats av ledamöter i kyrkomötet för att hon har skickat ett brev till sju av de åtta riksdagspartierna med oriktiga uppgifter om staten Israel.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd, kommenterar:

  Jag möter en stor misstro mot Svenska kyrkan där många människor anser att kyrkan prioriterar en politisk agenda. De andra nomineringsgrupperna förstärker denna misstro genom att tillsätta en person som kyrkoherde, som är känd för att ha gjort kontroversiella politiska utspel. Det här är inte bra för Svenska kyrkan.

  kyrkorådet_2020_04_16_res_beslut_om_ny_kyrkoherde_för_Malmö_pastorat

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 15 april: World Pride och undantag från EBO-lagen

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 april röstade Sverigedemokraterna nej till att bevilja Malmö Pride 1 miljon kr för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har hittills sett satsningen på World Pride som en felprioritering. Under påskhelgen slutade Malmö Prides projektledare i protest med orden ”det har varit en sådan soppa”. Sverigedemokraterna värnar om malmöbornas skattemedel och kommer inte medverka i att stödja ett projekt som bevisligen präglas av brister och skandaler. Vi vill att dessa skattemedel istället satsas på den kommunala kärnverksamheten. 

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen återremitterade styrets förslag om att utöka barackerna vid Tygelsjöskolan. Sverigedemokraterna har sedan många år tillbaka motsatt sig att undervisning ska äga rum i baracker och vill helst att skolor ska byggas ut. Syftet med återremissen är att få till en permanent lösning för skolbyggnader.

  Oppositionen röstade även ner styrets förslag om att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor. Sverigedemokraterna ville ha en större politisk insyn och medverkan i processen.

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsen beslutade om att undanta hela Malmö från EBO-lagen, vilket innebär att asylsökande som bosätter sig i Malmö enligt EBO-lagen inte kommer tilldelas dagersättning. Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt oro över att undantaget inte kommer förbättra situationen i Malmö, då det idag finns många utlandsfödda i Malmö i socialt utanförskap, som befinner sig i staden utan stöd av EBO-lagen.

  De nämndsinitiativ som Sverigedemokraterna och andra partier hade lämnat in angående covid-19 kommer utredas av stadskontoret och återkomma till kommunstyrelsen.

  Mer info
 • 05

  Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen med flera förslag för att underlätta de ekonomiska svårigheter som uppkommit för Malmös företagare:

  • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala anläggningar.
  • Tidigareläggning av kommunens investeringar och inköp.
  • Nämnder ska föra dialog med sina leverantörer om att inte begära vite till de företag som inte kan leverera med anledning av covid-19.

  Covid-19 är ett ständigt återkommande problem för Malmös småföretagare. Vi kan inte veta med säkerhet hur länge denna kris kommer att pågå, inte heller dess framtida omfattning eller hur den kommer att utveckla sig. Det som vi kan arbeta för, är att lätta på företagens kostnader gentemot kommunen och därmed bidra till att komplettera de åtgärder som redan har tagits.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Kommunen har befogenhet inom många områden där vi kan ta beslut som underlättar företagens svåra situation. Det finns ingen anledning att vi ska avstå från att ta dessa beslut. Malmös styre behöver göra mer. Det här är en extraordinär situation. Efter denna kris kommer många företag kunna stå på egna men nu är det viktigt att vi politiker lägger fram förslag som ser till att företagen håller ut.

  Åtgärder för Malmö under covid-19 till KS Olsson

  Mer info
 • 05

  Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället

  Sverigedemokraterna lämnade i fredags eftermiddag in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där man presenterar flera förslag på hur företag och föreningar, som hyr kommunala lokaler, kan sänka sina hyreskostnader.

  Nämndinitiativet presenterar två alternativ för de andra partierna där det ena alternativet är att Malmös småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få fem hyresfria månader. Det andra alternativet är att småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få en hyressänkning på 50 procent under fem månader.

  Sverigedemokraterna menar att externa aktörer som hyr lokaler från Malmö stad har på grund av Covid-19 fått en sämre ekonomisk situation där de behöver stöd för att minska underskotten som kommer uppstå.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Privata ägare har sänkt hyreskostnaderna för aktörer inom näringslivet. Malmö stad ska inte vara sämre. Näringslivet och civilsamhället behöver lägre hyreskostnader nu, precis som staden behöver ett blomstrande näringsliv och ett starkt civilsamhälle när den här krisen är slut. 

  Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad

  Mer info
 • Ilvars Hansson

  Underlätta transport för hemtjänstpersonal under Covid-19

  Sverigedemokraterna har lämnat in två nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden som ämnar att stödja taxinäringen under Covid-19-krisen. Ett av förslagen går ut på att taxibolag ska leverera de varor som hemtjänstpersonalen behöver för att laga mat åt brukarna. Det andra förslaget innebär att hemtjänstpersonal ska transporteras med taxi till brukarnas bostäder.

  Initiativtagarna Ilvars Hansson (SD), Michael Hård af Segerstad (SD), Eva Hallén (SD) och Regina Harwigsson (SD) menar att förslagen skulle avlasta hemtjänstpersonalen som just nu är i behov av avlastning. Dessutom gynnas taxinäringen som under Corona-tider både upplever minskad efterfrågan men har även då en överkapacitet som skulle kunna användas för andra ändamål.

  Ilvars Hansson (SD), Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Vi är i ett kritiskt läge där serviceverksamheter är hårt drabbade samtidigt som vården av våra äldre behöver mer resurser. Genom att omfördela arbetsuppgifter kan vi bibehålla viss service samtidigt som  vi avlastar en hårt belastad omsorg.

  Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad

  Mer info
 • 05

  Förstärk Malmös krisorganisation

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.

  FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering och beredskap.

  Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära händelsen uppstår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har en hel del organisationer med kompetens inom krisberedskap. I Stockholm och Göteborg använder man sig av denna kompetens medan i Malmö så finns inte detta samarbete. Det är viktigt att även Malmö börjar uppmärksamma denna kompetens, nu när vi håller på att bygga upp en krisberedskap. 

  Motion om FFO – FRG i Malmö

  Mer info
 • 05

  Mer stöd till Malmös lokala näringsliv

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna föreslår att en värdecheck på 500 kr ska tilldelas till varje medarbetare i Malmö stad. Värdechecken ska användas för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad. Tanken är att ökad konsumtion ska fungera som ett stöd för näringslivet under Corona-krisen.

  Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska snabbutredas för att ta reda på om förslaget är juridiskt gångbart och hur det bäst kan genomföras för att stärka småföretagens ekonomi.

  I nämndsinitiativet skriver Magnus Olsson (SD) att det är viktigt att vardagskonsumtionen fortsätter, självklart med stor respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att det finns en konsumtion som kan hålla besöksnäringen och restauranger under armarna medan Corona-krisen pågår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Från kommunens håll måste mer göras. Konsumtionen måste upp igen. Det viktigaste nu är att rädda så många liv som möjligt men samtidigt se till att det finns ett lokalt näringsliv kvar efter Corona-krisen. Om staden kan öka efterfrågan borde vi göra det.

  Nämndinitiativ angående värdecheck för att öka konsumtionen under Corona-krisen olsson

  Mer info