Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  Avgiftsbelägg tolktjänster

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där han föreslår att avgifter för tolktjänster ska införas, för personer som vistats i Sverige mer än två år. Enligt förslaget ska undantag ges för den som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.

  Motionären menar att den som bosätter sig i Sverige och erbjuds SFI ska ha lärt sig det svenska språket efter att hans/hennes etableringsperiod är avslutad. Om man inte har tagit det ansvaret och inte lärt sig språket ska man inte heller förvänta sig att skattebetalarna ska finansiera ens behov av tolk.

  Enligt motionären skapar avgifter för tolktjänster ett ekonomiskt incitament för nyanlända invandrare att integrera sig i samhället och skulle därmed gynna integrationen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Att skattebetalarna ska finansiera tolk för en invandrare som varit i Sverige mer än två år och haft tillgång till skattefinansierad SFI-utbildning är orimligt. Om någon har lämnat sitt hemland och rest ända till Sverige ska vi förvänta oss att den personen lär sig svenska inom två år. 

  motion om att avgiftsbelägga tolktjänster Olsson

  Mer info
 • Rityta 1

  Flygbladsutdelning

  Idag var det åter dags för flygbladsutdelning i Videdal! Våra tappra kampanjarbetare kämpade mot regnet och segrade! Kampen för ett bättre Sverige fortsätter.

  Mer info
 • 05

  Viktigt meddelande till Tygelsjöbor

  Vi har idag fått mejl från oroliga föräldrar som har fått uppfattningen att paviljongerna vid Tygelsjöskolan kommer flyttas eller rivas till hösten på grund av ett beslut som SD, M, C och MP tagit i kommunstyrelsen.

  Detta stämmer inte.

  Sverigedemokraterna har i kommunstyrelsen ställt sig bakom följande förslag:

  ”Återremiss till servicenämnden att i dialog med grundskolenämnden återkomma med förslag på en permanent lösning i Tygelsjö och en avvecklingsplan för paviljongerna.”

  Detta innebär att frågan kommer att återkomma till kommunstyrelsen och då kommer vi åter igen få en möjlighet att ta ställning i frågan.

  Vi kommer att följa utvecklingen, och beakta olika synpunkter och stödja det förslag som blir till barnens bästa.

  Tanken bakom återremissen är inte att störa människors livspussel, utan att på sikt se till att paviljongerna avvecklas och en permanent skolbyggnad etableras.

  Det innebär att paviljongerna kommer stanna där de är men ska så småningom avvecklas och ersättas av en permanent skola.

  Mer info
 • Stefan Plath

  Pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden med förslaget om att tillsvidare pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I i Malmö till dess att förvaltningen anser att åtgärden inte längre tjänar sitt syfte i tiderna av covid-19.

  Anledningen är att personer ska ha större möjlighet att välja bort kollektivtrafiken för att försöka undvika att bli smittobärare. Idag parkerar förare av motorcykel och moped klass ett på kommunala parkeringsplatser enligt regelverket för vanliga bilister.

  Om parkeringsavgiften avskräcker föraren från att ta sitt fordon och istället ta kollektivtrafiken, och personen blir smittad kan det få ödesdigra konsekvenser.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  MC och mopeder har blivit en transport för många personer som vill undvika covid-19 eller personer som vill hjälpa dem som isolerat sig. Från kommunens håll har vi en möjlighet att uppmuntra människor att använda sig av dessa fordon och undvika smittan, istället för att trängas i bussar där smittan lätt kan sprida sig. 

  TN MC parkering initiativ

  Mer info
 • 93

  Skydda riskgrupper bland skolpersonal

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden om att grundskoleförvaltningen ska bevilja alla medarbetare som tillhör riskgrupperna ledighet med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från covid-19.

  Initiativtagaren, Nima Gholam Ali Pour (SD), skriver i nämndinitiativet att det är livsfarligt att tillhöra en riskgrupp och arbeta i en av Malmös skolor. Det går inte att hålla någon på ett armlängds avstånd i ett klassrum eller i de små personalrum som finns i skolorna.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Så länge förutsättningarna är sådana i skolorna att riskgruppers hälsa är i fara, på grund av covid-19, så kan inte riskgrupper befinna sig i skolorna. Utan de måste vara lediga utan att drabbas ekonomiskt av detta. Skolpersonal ska inte behöva riskera sina liv bara för att de gör sitt jobb. 

  nämndinitativ_angående_beskydd_av_riskgrupper_bland_skolpersonal

  Mer info
 • 93

  Fler måste lära sig det svenska språket

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden om att grundskoleförvaltningen ska påbörja ett utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen i ämnet svenska som andraspråk.

  Enligt grundskoleförvaltningens senaste kvalitetsrapport blir ca 34% av de elever som läser ämnet underkända och 30% uppnår (E).

  Initiativtagarna Nima Gholam Ali Pour, Ulf Blomström, Nichodemus Nilsson och Oliver Limachi skriver i nämndsinitiativet att svenska språket är centralt för elever som läser svenska som andraspråk och i synnerhet för elever som har svårigheter med språket. Svenska är nyckeln till samhället, utvecklandet av en svensk identitet och avgörande för anpassningen till det svenska samhället.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar:

  Vi har elever med svenska som andraspråk som inte riktigt lyckas lära sig det svenska språket i skolan och sedan så undrar man varför integrationen misslyckats. Om inte dessa barn lyckas lära sig det svenska språket så kommer de aldrig kunna bli en del av Sverige. En framgångsrik integrationspolitik börjar redan i skolan. 

   

  Nämndinitiativ_angående_svenska_som_andraspråk

  Mer info
 • 93

  Enkel fråga om ”grundskolefotboll mot rasism”

  Sverigedemokraterna har lämnat in en enkel fråga om grundskoleförvaltningens verksamhet, Grundskolefotboll mot rasism. Verksamheten har använt sina sociala medier-kanaler för att svartmåla Sverigedemokraterna och uttrycka sympati med de muslimska aktivister som stämde socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson.

  Frågeställaren Nima Gholam Ali Pour (SD) undrar om skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) kommer sätta stopp för den politiska aktivism som grundskoleförvaltningen ägnar sig åt.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Det är märkligt att ett instagram-konto som grundskoleförvaltningen är ansvarig för skriver inlägg där det står att det är ”fruktansvärda nyheter” att det går bra för SD i opinionsundersökningar. Grundskoleförvaltningens tjänstemän kan inte ägna sig åt politisk aktivism på arbetstid, och speciellt inte när målgruppen är barn. 

  enkel_fråga_angående_grundskolefotboll_mot_rasism

  Mer info
 • 93

  SD röstar nej till förslaget av ny kyrkoherde

  Sverigedemokraterna yrkade igår avslag på förslaget av ny kyrkoherde i Malmö pastorat. I sin reservation till Malmö pastorats kyrkoråd hänvisar SD till tidigare kontroversiella utspel som den nya kyrkoherden har gjort och menar att en person som ständigt skapar kontroverser och konflikter genom politiska utspel, inte passar som kyrkoherde i Malmö pastorat.

  2016 formulerade den nya kyrkoherden en bön som en avslutning till ett utskick om en rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. Bönen inleds med:

  ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör…”

  Denna tolkning av treenigheten hade ingen förankring i Svenska kyrkan och fick kritik från flera håll, bland annat från aktörer inom Svenska kyrkan.

  Den nya kyrkoherden har också kritiserats av ledamöter i kyrkomötet för att hon har skickat ett brev till sju av de åtta riksdagspartierna med oriktiga uppgifter om staten Israel.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd, kommenterar:

  Jag möter en stor misstro mot Svenska kyrkan där många människor anser att kyrkan prioriterar en politisk agenda. De andra nomineringsgrupperna förstärker denna misstro genom att tillsätta en person som kyrkoherde, som är känd för att ha gjort kontroversiella politiska utspel. Det här är inte bra för Svenska kyrkan.

  kyrkorådet_2020_04_16_res_beslut_om_ny_kyrkoherde_för_Malmö_pastorat

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 15 april: World Pride och undantag från EBO-lagen

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 april röstade Sverigedemokraterna nej till att bevilja Malmö Pride 1 miljon kr för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har hittills sett satsningen på World Pride som en felprioritering. Under påskhelgen slutade Malmö Prides projektledare i protest med orden ”det har varit en sådan soppa”. Sverigedemokraterna värnar om malmöbornas skattemedel och kommer inte medverka i att stödja ett projekt som bevisligen präglas av brister och skandaler. Vi vill att dessa skattemedel istället satsas på den kommunala kärnverksamheten. 

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen återremitterade styrets förslag om att utöka barackerna vid Tygelsjöskolan. Sverigedemokraterna har sedan många år tillbaka motsatt sig att undervisning ska äga rum i baracker och vill helst att skolor ska byggas ut. Syftet med återremissen är att få till en permanent lösning för skolbyggnader.

  Oppositionen röstade även ner styrets förslag om att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor. Sverigedemokraterna ville ha en större politisk insyn och medverkan i processen.

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsen beslutade om att undanta hela Malmö från EBO-lagen, vilket innebär att asylsökande som bosätter sig i Malmö enligt EBO-lagen inte kommer tilldelas dagersättning. Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt oro över att undantaget inte kommer förbättra situationen i Malmö, då det idag finns många utlandsfödda i Malmö i socialt utanförskap, som befinner sig i staden utan stöd av EBO-lagen.

  De nämndsinitiativ som Sverigedemokraterna och andra partier hade lämnat in angående covid-19 kommer utredas av stadskontoret och återkomma till kommunstyrelsen.

  Mer info
 • 05

  Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen med flera förslag för att underlätta de ekonomiska svårigheter som uppkommit för Malmös företagare:

  • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala anläggningar.
  • Tidigareläggning av kommunens investeringar och inköp.
  • Nämnder ska föra dialog med sina leverantörer om att inte begära vite till de företag som inte kan leverera med anledning av covid-19.

  Covid-19 är ett ständigt återkommande problem för Malmös småföretagare. Vi kan inte veta med säkerhet hur länge denna kris kommer att pågå, inte heller dess framtida omfattning eller hur den kommer att utveckla sig. Det som vi kan arbeta för, är att lätta på företagens kostnader gentemot kommunen och därmed bidra till att komplettera de åtgärder som redan har tagits.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Kommunen har befogenhet inom många områden där vi kan ta beslut som underlättar företagens svåra situation. Det finns ingen anledning att vi ska avstå från att ta dessa beslut. Malmös styre behöver göra mer. Det här är en extraordinär situation. Efter denna kris kommer många företag kunna stå på egna men nu är det viktigt att vi politiker lägger fram förslag som ser till att företagen håller ut.

  Åtgärder för Malmö under covid-19 till KS Olsson

  Mer info