Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  MKB ska leva upp till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

  Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra, SvT lokalt och Sydsvenskan har i år (2019) rapporterat om en hyresgäst som uttryckt mycket missnöje med MKB Fastighets Aktiebolag (MKB). Under flera år har han samlat bevis mot narkotikaförsäljningen, som dagligen pågår utanför huset och inne på gården. Eftersom han anser att MKB inte tillräckligt tar sin del av ansvaret för utomhusmiljön, ansökte han hos hyresnämnden att ett föreläggande riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills gjorts.

  Visserligen avslogs hyresgästens ansökan den om åtgärdsföreläggande 2019-02-25, men hyresnämnden skrev i beslutet ”Att anlita vaktbolag för rondering bedömer nämnden med hänsyn till störningarna som en både möjlig och rimlig åtgärd för MKB att vidta.”

  I Sverigedemokraterna ser vi det som i högsta grad anmärkningsvärt att en hyresgäst ska behöva gå så långt, att han behöver vända sig till hyresnämnden för att få sin hyresvärd, som dessutom är helägd av Malmöborna, att ta ökat ansvar. Många hyresgäster hos MKB upplever dessutom en liknande problematik och att MKB är passiva.

  Utan att vi fördjupar oss i juridiken och andra administrativa regler vill vi fästa uppmärksamhet på det ansvar som Malmö stad anger att fastighetsägare har för utomhusmiljön. Det är att:

  • olägenhet för människa ska undanröjas, och redan sådant som medför risk för olägenhet ska förebyggas, särskilt gentemot egna hyresgäster
  • nedskräpning är olagligt och ska stävjas, och avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt, avfall inte får slutomhändertas på egna fastigheten utan tillstånd eller dispens (miljöbalken, avfallsförordningen, Malmö stads avfallsföreskrifter)
  • säkerhet och framkomlighet ska främjas, fotgängare ska exempelvis kunna ta sig fram utan problem på gångbanorna (gaturenhållningslag, Malmös lokala renhållningsföreskrifter)
  • tomten ska hållas i vårdat skick (plan- och bygglag)

  Detta framgår av:

  https://malmo.se/Foretagande–jobb/Driva–utveckla-foretag/Tillstand–regler/For-fastighetsagare/Fastighetsagares-ansvar-enligt-miljobalken.html

  I ljuset av ärendet i hyresnämnden ser det ut som att Malmö stads helägda fastighetsbolag inte har följt vad Malmö stad här ovanför skriver att fastighetsägare ska uppfylla om utomhusmiljön.

  En punkt i de särskilda ägardirektiv, antagna av kommunfullmäktige, som gäller för MKB anger att ”MKB:s bostäder och områden ska tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel, valmöjlighet och service. MKB ska bibehålla ett högt förtroende hos hyresgästerna”

  https://malmo.se/Foretagande–jobb/Driva–utveckla-foretag/Tillstand–regler/For-fastighetsagare/Fastighetsagares-ansvar-enligt-miljobalken.html

  Sverigedemokraterna Malmö har därför börjat ett politiskt arbete med målet att det i Malmö stads särskilda ägardirektiv till MKB ska skrivas in preciseringar och förtydliganden om att utomhusmiljön ska göras mer trygg.

  MKB måste därför skärpa sitt trygghetsskapande arbete och ta sitt ansvar som fastighetsägare kopplat till utomhusmiljön, trygghet och trivsel. Detta med stöd via inhyrning av ordningsvakter, samt se över möjligheten till en ökad uppsättning av övervakningskameror.

  Klicka på länken nedan för att se motionen i detta ärende:

  Motion om hur MKB lever upp till sitt ansvar för utomhusmiljöen vid och kring sina fastigheter

  Mer info
 • Ilvars Hansson

  Vänsterpartiet avvecklar demensteamen

  Vänsterpartiet valde idag att stödja Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om att avveckla demensteamen. Sverigedemokraterna biföll Moderaternas nämndsinitiativ om att demensteamen skulle bibehållas och att ytterligare två demensteam skulle startas upp för att täcka hela Malmö.

  Vänsterpartiets kovändning i sista sekund kommer efter att Socialdemokraterna och Liberalerna lade fram ett förslag där de möter Vänsterpartiet på många punkter, men inte när det gäller att bibehålla demensteamen. Dessutom hänvisade nämndens ordförande Anders Rubin (S) till att fackförbunden hade godkänt nedläggningen av demensteamen.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ilvars Hansson kommenterar:

  Vänsterpartiet fungerar åter dörrmatta åt Socialdemokraterna genom att låta sig skrämmas av eventuella kommande fackliga invändningar. Jag kan endast beklaga att Vänsterpartiet inte hört klagoropen från anhöriga och personal. Jag kan inte förstå hur ett parti kan lova så mycket i medierna och sedan svika Malmös demenssjuka och deras anhöriga i sista sekund. Det är sådant beteende som väcker politikerförakt. 

  För mer information kontakta:
  Ilvars Hansson
  Telefon: 073-5307004
  Mejl: ilvars.hansson@sd.se

  Mer info
 • Nima Gholam Ali Pour

  Uppmaning att sluta stödja läromedel som sprider hat

  Igår behandlade kyrkorådet i Malmö pastorat ett brev om Den Gode Herdens Svenska skola i Betlehem, som enligt brevskrivaren använder sig av läromedel som sprider ett våldsbejakande budskap. Skolan finansieras delvis av kollekt som upptas i kyrkor i Malmö. I brevet fanns flera exempel på dessa läromedel där man hyllar självmordsbombare.

  Sverigedemokraterna yrkade att kyrkorådet skulle uppmana samtliga kyrkor i Malmö att upphöra med att samla in kollekt till Den Gode Herdens Svenska skola, tills huvudmannen, Svenska Jerusalemföreningen kan garantera att de läromedel som används av eleverna vid denna skola inte innehåller våldsbejakande budskap eller krigshets.

  Sverigedemokraternas yrkande avslogs av kyrkorådet och Sverigedemokraternas ledamot i kyrkorådet, Nima Gholam Ali Pour, lämnade in en reservation.

  Nima Gholam Ali Pour kommenterar:

  Att Den Gode Herdens Svenska skola måste följa palestinska skolmyndighetens läroplan kan inte fungera som en ursäkt till att man hyllar terrorism. Om denna skola vill fortsätta sprida våldsbejakande budskap så tycker vi sverigedemokrater att de får göra det utan ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan i Malmö.

  Klicka på länken för att komma till reservationen: Kyrkorådet 2019-03-25 Reservation Brev angående kollekt

  För mer information kontakta:

  Nima Gholam Ali Pour

  Telefon: 072-3917593

  Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se

  Mer info
 • SD Malmö är nu ett eget distrikt!

  Idag blev Malmö ett eget distrikt! Detta är en historisk milstolpe i vårt parti! Vi är nu så stora att vi gått från kommunförening till ett eget distrikt. Vad betyder detta för Malmö stads SD medlemmar?

  • Mer självbestämmande till SD Malmös medlemmar.
  • En ännu starkare ekonomi.
  • Mer inflytande på riksnivå.
  • Snabbare beslutskedjor.

   

  Detta är några av de fördelar som kommer med att vara ett distrikt. Vi har fortfarande ett bra samarbete med distrikt Skåne och kommer i framtiden ha gemensamma events och inbjudningar.

  Distrikt Malmös ordförande Jörgen Grubb avtackar Anders Olin som var mötesordförande.

  Mer info
 • SD Malmö lämnar in motion om vertikal stadsodling.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår lämnade Sverigedemokraterna in en motion om vertikal stadsodling.

  Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att kommunen ska se över möjligheten att stadsodla i större skala. Även Malmös förskolors, skolors och ålderdomshems behov av grönsaker ska kunna försörjas genom stadsodling.

  Motionären Patrick Angelin kommenterar:

  – Min förhoppning med denna motion är att starta en seriös diskussion runt vertikal stadsodling. Malmö stad köper idag in sallad som är ekologiskt odlat men transporteras långa sträckor. Med vårt förslag kommer mer grönsaker vara närodlade och skapa jobb i Malmö.

  Läs motionen genom att klicka på länken: Motion vertikal odling

  För mer information kontakta:

  Patrick Angelin

  Telefon: 0708-392 479

  Mejl: patrick.angelin@sd.se

  Mer info
 • IMG_20190318_152610

  SD´s representanter gör studiebesök på Fontänhuset.

  Den 18:e mars var Sverigedemokraternas representanter i funktionsstödsnämnden på studiebesök hos Fontänhuset. Fontänhuset är en privat stiftelse som finansieras av Malmö kommun, Region Skåne och socialstyrelsen.

  Fontänhuset hjälper idag människor som varit i kontakt med psykiatrin och vill ta sig tillbaka in i samhället.

  Du kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida som du finner här !

  Mer info
 • Två år räcker

  Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, förklarar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att nyanländas boende inte ska subventioneras i mer än två år.

   

  Mer info
 • Anders Olin

  Uppenbart att SSU och Ung Vänster inte förstår

  Sverigedemokraterna framförde ett tilläggsyrkande på fritidsnämndens sammanträde idag, i ärendet om bidrag till politiska ungdomsförbund. I tjänsteskrivelsen till ärendet menar fritidsförvaltningen att SSU Malmö har följt fritidsnämndens demokratikrav trots att de bjudit in en salafistisk hatpredikant.

  Sverigedemokraterna har markerat att vi inte håller med om denna slutsats och har yrkat att fritidsförvaltningen tar fram ett dokument med tydliga regler och riktlinjer angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund, i likhet med dokumenten föreningsstöd registernivå 1 – 3, där demokratikraven tydliggörs.

  Det är uppenbart att ungdomsförbund som SSU Malmö och Ung Vänster Malmö har haft svårt att förstå reglerna, då de genom vissa arrangemang och beteenden har förkastat demokratiska värderingar. Det är viktigt att fritidsförvaltningen upprättar ett mer pedagogiskt och lättillgängligt dokument som förmedlar och förklarar regelverket, och som är lätt att hänvisa till. Det är även viktigt att detta dokument antas av fritidsnämnden.

  Sverigedemokraternas gruppledare i fritidsnämnden Anders Olin kommenterar:

  – Vi anser att demokratikraven behöver lyftas men framförallt tydliggöras. Den senaste tidens uppmärksammade händelser i SSU och Ung Vänster visar tydligt på detta. Detta dokument skulle både underlätta för bidragstagarna och givaren och vi ser en stor vinning i detta.

  För mer information kontakta:

  Nima Gholam Ali Pour
  Telefon: 072-391 75 93
  Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se

  Mer info
 • SD lämnar in ett nämndinitiativ angående boende för hemlösa i Oxie

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett nämndinitiativ med förslaget att Arbetsmarknads- och socialförvaltningen upphör med processen att upprätta ett boende för hemlösa i Oxies gamla vårdhem. Sverigedemokraterna motsätter sig att Malmö stad skapar ett problemområde i Oxie när strukturellt hemlösa kan söka sig till andra kommuner där det är lättare att få en bostad.

  Nämndinitiativ_angående_boende_för_hemlösa_i_Oxie

  Mer info