Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Stefan Plath

  Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår åtgärder som skulle kunna öka affärs- och restaurangverksamheternas intäkter. Förslaget läggs fram på grund av den kris som affärs- och restaurangverksamheterna i Malmö genomgår på grund av Corona-viruset.

  På grund av ändrade regler för servering utomhus har en del restauranger fått avslag på sina ansökningar om att ha trädäck på gångbanorna framför sina restauranger. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret temporärt upphäver de regler som lett fram till att trädäck med tillhörande uteserveringar inte längre tillåts på vissa platser.

  Samtal med affärsidkare på bland annat Limhamn visar på att deras omsättning har sjunkit på grund av nuvarande parkeringsavgifter. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret tillfälligt inför parkeringsskiva utanför samtliga Malmös butiker där det anses vara möjligt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu i Corona-tider måste alla aktörer göra allt de kan för att rädda Malmös näringsidkare från konkurs. Våra förslag kan erbjuda en mindre lättnad från den ekonomiska press som affärs- och restaurangverksamheten utsätts för.

  Initiativärende avseende insatser för affärsverksamheter

  Mer info
 • 05

  Utred svenskfientlighet i Malmö

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

  Motionären hänvisar till de våldsamma och extremt kränkande ungdomsrånen som ägt rum och där offren varit ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

  Motionen vill se en utredning där svenskfientlighetens omfattning och karaktär kartläggs, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ungdomsrånen vi ser idag och många andra brott där etniska svenskar är offer och invandrargäng är förövare, har ofta inslag av svenskfientlighet. När vi vägrar se rasismen och hatet i dessa brott förminskar vi brotten och den hatiska ideologi som ligger bakom våldet. 

  Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö version rätt

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 15 januari: Tiggeriförbud, World Pride, klimatnödläge

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö. Ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge behandlades. Kommunstyrelsen beslutade även om att upprätta en ny projektorganisation för World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner avslogs av kommunstyrelsens. Bortsett från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig även Centerpartiet och Moderaterna tiggerifria zoner i Malmö. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi förstår att det här är ett stort problem i Malmö. Det organiserade tiggeriet är utbrett i hela Malmö. Det handlar om ren affärsverksamhet där utsatta människor exploateras av kriminella. Detta ska inte vara ett inslag i Malmös stadsbild. Tyvärr är vi sverigedemokrater det enda partiet i Malmö som vill se ett slut på det organiserade tiggeriet. 

  Kommunstyrelsen yttrade sig om ett malmöinitiativ och ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge. På grund av ett tillägg som Socialdemokraterna hade gjort om att ”kommunstyrelsen konstaterar klimatnödläge” yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till yttrande.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi hade inget emot stadskontorets ursprungliga förslag som beskriver varför vi inte kan utlysa klimatnödläge. Sedan har Socialdemokraterna lagt till en mening om att Malmö stad ska ”konstatera” klimatnödläge. Med tanke på att klimatnödläge har definierats på så många olika sätt vill vi veta vad det innebär för kommunen att ”konstatera” klimatnödläge. Vi tar miljö- och klimatpolitiken på allvar och vägrar skriva in lockrop i kommunala handlingar för att gå aktivister till mötes. 

  Kommunstyrelsen biföll även förslaget om att godkänna en förnyad projektorganisation för World Pride och Eurogames 2021. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Enligt preliminära prognoser kommer World Pride och Eurogames kosta Malmö stad 32 miljoner kr under åren 2020 och 2021. Större delen av denna kostnad är ofinansierat vilket innebär att pengarna måste tas från skola, vård och omsorg och socialtjänst. Framöver måste Malmö stad fokusera på att finansiera välfärden och då finns det inte utrymme för att kommunen ska bekosta mångmiljonsarrangemang av denna sort. 

  Mer info
 • 05

  SD säger nej till kommunal klimatavgift

  Sverigedemokraterna yrkade på dagens kommunstyrelsesammanträde att Malmö stad inte ska fortsätta arbetet med en klimatväxlingsmodell.

  Klimatväxlingsmodellen går ut på att en intern avgift ska läggas på tjänsteresor som ger hög klimatpåverkan, inom Malmö stads organisation. Exempel på sådana tjänsteresor är resor med flyg, taxi och privat bil.

  Det innebär att skattemedel finansierar både tjänsteresan, men även en avgift som slussas vidare till ett kommunalt klimatväxlingskonto. Resurserna som sätts in i klimatväxlingskontot ska då subventionera klimatvänliga tjänsteresor, resor med tåg, kollektivtrafik, cykel m.m.

  Sverigedemokraterna ville inte att arbetet med klimatväxlingsmodellen skulle fortsätta eftersom det är skattebetalarna som straffas när tjänstemän och politiker väljer att flyga eller åka taxi.

  Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att ju mer tjänstemän och politiker flyger eller åker taxi desto mer urholkas förvaltningarnas budget. Resurser från skolförvaltningar, som är ämnade till skolundervisning, kan flyttas över till klimatväxlingskontot, för att tjänstemän inom skolförvaltningar väljer att åka till Stockholm med flygplan. De som betalar notan för att tjänstemän och politiker flyger är skattebetalare, brukare, lärare, elever och alla som finansierar, jobbar inom eller tar del av den kommunala välfärden.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Vi sverigedemokrater ser stora risker med förslaget, till exempel innebär klimatväxlingsmodellen att resurser som behövs inom grundskolan hamnar på kilmatväxlingskontot. Den ansträngda situationen inom Malmös grundskolor riskerar alltså att förvärras, bara för att tjänstemän och politiker väljer att flyga och åka taxi. 

  Mer info
 • 93

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2020 – Malmö pastorat

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation när Malmö pastorats kyrkoråd på måndagen behandlade förslaget till budget. I sin budgetreservation gör SD satsningar på ungdomsverksamhet, samverkan med civilsamhället, sociala insatser och kulturarvsförvaltning.

  Sverigedemokraterna sparar in på personal, kostnader omkring kyrkans deltagande i Pride, bidrag till politiska partier och bidrag till vissa externa organisationer.

  Budgetreservationen innehåller nio mål som innebär en ambitionshöjning av kyrkans verksamhet i Malmö.

  Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom arbetsutskottets förslag till budget då SD i sin budgetreservation har gjort andra prioriteringar.

  Kyrkofullmäktige kommer ta det slutgiltiga beslutet om budget den 7 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Vi lägger fram en budgetreservation som innebär att Malmö pastorat höjer ambitionerna inför framtiden. Utmaningen är att kyrkan förbereder sig inför framtiden samtidigt som man tar hand om kulturarvet. På samma gång måste kyrkan engagera sig mer i de utmaningar som Malmö som en stad möter. Svenska kyrkan i Malmö behövs mer än någonsin i ett Malmö som genomgår kulturella och sociala oroligheter. Därför är det viktigt att kyrkan har en ekonomisk hållbar verksamhet där Malmöbor, oavsett politisk åsikt, känner sig välkomna.

  SD_budgetreservation_kyrkofullmäktige_2020

  Mer info
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Alla bilister ska ha råd att parkera

  Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka parkeringsområden som är avgiftsbelagda.

  Dessutom vill motionären att det ska genomföras en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

  I motionen nämns det att det politiska styret i Malmö har infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt. I motionen refereras det även till Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. som säger att kommunen inte får ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter.

  Michael Hård af Segerstad (SD) kommenterar motionen:

  Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi måste börja se över det här. Att köra bil har fått så många människor att känna frihet. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter.

   

  Motion översyn av malmös parkeringsavgifter

  Mer info