Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  Kommunstyrelsen 15 april: World Pride och undantag från EBO-lagen

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 april röstade Sverigedemokraterna nej till att bevilja Malmö Pride 1 miljon kr för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har hittills sett satsningen på World Pride som en felprioritering. Under påskhelgen slutade Malmö Prides projektledare i protest med orden ”det har varit en sådan soppa”. Sverigedemokraterna värnar om malmöbornas skattemedel och kommer inte medverka i att stödja ett projekt som bevisligen präglas av brister och skandaler. Vi vill att dessa skattemedel istället satsas på den kommunala kärnverksamheten. 

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen återremitterade styrets förslag om att utöka barackerna vid Tygelsjöskolan. Sverigedemokraterna har sedan många år tillbaka motsatt sig att undervisning ska äga rum i baracker och vill helst att skolor ska byggas ut. Syftet med återremissen är att få till en permanent lösning för skolbyggnader.

  Oppositionen röstade även ner styrets förslag om att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor. Sverigedemokraterna ville ha en större politisk insyn och medverkan i processen.

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsen beslutade om att undanta hela Malmö från EBO-lagen, vilket innebär att asylsökande som bosätter sig i Malmö enligt EBO-lagen inte kommer tilldelas dagersättning. Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt oro över att undantaget inte kommer förbättra situationen i Malmö, då det idag finns många utlandsfödda i Malmö i socialt utanförskap, som befinner sig i staden utan stöd av EBO-lagen.

  De nämndsinitiativ som Sverigedemokraterna och andra partier hade lämnat in angående covid-19 kommer utredas av stadskontoret och återkomma till kommunstyrelsen.

  Mer info
 • 05

  Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen med flera förslag för att underlätta de ekonomiska svårigheter som uppkommit för Malmös företagare:

  • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala anläggningar.
  • Tidigareläggning av kommunens investeringar och inköp.
  • Nämnder ska föra dialog med sina leverantörer om att inte begära vite till de företag som inte kan leverera med anledning av covid-19.

  Covid-19 är ett ständigt återkommande problem för Malmös småföretagare. Vi kan inte veta med säkerhet hur länge denna kris kommer att pågå, inte heller dess framtida omfattning eller hur den kommer att utveckla sig. Det som vi kan arbeta för, är att lätta på företagens kostnader gentemot kommunen och därmed bidra till att komplettera de åtgärder som redan har tagits.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Kommunen har befogenhet inom många områden där vi kan ta beslut som underlättar företagens svåra situation. Det finns ingen anledning att vi ska avstå från att ta dessa beslut. Malmös styre behöver göra mer. Det här är en extraordinär situation. Efter denna kris kommer många företag kunna stå på egna men nu är det viktigt att vi politiker lägger fram förslag som ser till att företagen håller ut.

  Åtgärder för Malmö under covid-19 till KS Olsson

  Mer info
 • 05

  Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället

  Sverigedemokraterna lämnade i fredags eftermiddag in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där man presenterar flera förslag på hur företag och föreningar, som hyr kommunala lokaler, kan sänka sina hyreskostnader.

  Nämndinitiativet presenterar två alternativ för de andra partierna där det ena alternativet är att Malmös småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få fem hyresfria månader. Det andra alternativet är att småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få en hyressänkning på 50 procent under fem månader.

  Sverigedemokraterna menar att externa aktörer som hyr lokaler från Malmö stad har på grund av Covid-19 fått en sämre ekonomisk situation där de behöver stöd för att minska underskotten som kommer uppstå.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Privata ägare har sänkt hyreskostnaderna för aktörer inom näringslivet. Malmö stad ska inte vara sämre. Näringslivet och civilsamhället behöver lägre hyreskostnader nu, precis som staden behöver ett blomstrande näringsliv och ett starkt civilsamhälle när den här krisen är slut. 

  Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad

  Mer info
 • Ilvars Hansson

  Underlätta transport för hemtjänstpersonal under Covid-19

  Sverigedemokraterna har lämnat in två nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden som ämnar att stödja taxinäringen under Covid-19-krisen. Ett av förslagen går ut på att taxibolag ska leverera de varor som hemtjänstpersonalen behöver för att laga mat åt brukarna. Det andra förslaget innebär att hemtjänstpersonal ska transporteras med taxi till brukarnas bostäder.

  Initiativtagarna Ilvars Hansson (SD), Michael Hård af Segerstad (SD), Eva Hallén (SD) och Regina Harwigsson (SD) menar att förslagen skulle avlasta hemtjänstpersonalen som just nu är i behov av avlastning. Dessutom gynnas taxinäringen som under Corona-tider både upplever minskad efterfrågan men har även då en överkapacitet som skulle kunna användas för andra ändamål.

  Ilvars Hansson (SD), Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Vi är i ett kritiskt läge där serviceverksamheter är hårt drabbade samtidigt som vården av våra äldre behöver mer resurser. Genom att omfördela arbetsuppgifter kan vi bibehålla viss service samtidigt som  vi avlastar en hårt belastad omsorg.

  Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad

  Mer info
 • 05

  Förstärk Malmös krisorganisation

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.

  FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering och beredskap.

  Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära händelsen uppstår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har en hel del organisationer med kompetens inom krisberedskap. I Stockholm och Göteborg använder man sig av denna kompetens medan i Malmö så finns inte detta samarbete. Det är viktigt att även Malmö börjar uppmärksamma denna kompetens, nu när vi håller på att bygga upp en krisberedskap. 

  Motion om FFO – FRG i Malmö

  Mer info
 • 05

  Mer stöd till Malmös lokala näringsliv

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna föreslår att en värdecheck på 500 kr ska tilldelas till varje medarbetare i Malmö stad. Värdechecken ska användas för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad. Tanken är att ökad konsumtion ska fungera som ett stöd för näringslivet under Corona-krisen.

  Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska snabbutredas för att ta reda på om förslaget är juridiskt gångbart och hur det bäst kan genomföras för att stärka småföretagens ekonomi.

  I nämndsinitiativet skriver Magnus Olsson (SD) att det är viktigt att vardagskonsumtionen fortsätter, självklart med stor respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att det finns en konsumtion som kan hålla besöksnäringen och restauranger under armarna medan Corona-krisen pågår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Från kommunens håll måste mer göras. Konsumtionen måste upp igen. Det viktigaste nu är att rädda så många liv som möjligt men samtidigt se till att det finns ett lokalt näringsliv kvar efter Corona-krisen. Om staden kan öka efterfrågan borde vi göra det.

  Nämndinitiativ angående värdecheck för att öka konsumtionen under Corona-krisen olsson

  Mer info
 • Stefan Plath

  Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår åtgärder som skulle kunna öka affärs- och restaurangverksamheternas intäkter. Förslaget läggs fram på grund av den kris som affärs- och restaurangverksamheterna i Malmö genomgår på grund av Corona-viruset.

  På grund av ändrade regler för servering utomhus har en del restauranger fått avslag på sina ansökningar om att ha trädäck på gångbanorna framför sina restauranger. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret temporärt upphäver de regler som lett fram till att trädäck med tillhörande uteserveringar inte längre tillåts på vissa platser.

  Samtal med affärsidkare på bland annat Limhamn visar på att deras omsättning har sjunkit på grund av nuvarande parkeringsavgifter. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret tillfälligt inför parkeringsskiva utanför samtliga Malmös butiker där det anses vara möjligt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu i Corona-tider måste alla aktörer göra allt de kan för att rädda Malmös näringsidkare från konkurs. Våra förslag kan erbjuda en mindre lättnad från den ekonomiska press som affärs- och restaurangverksamheten utsätts för.

  Initiativärende avseende insatser för affärsverksamheter

  Mer info
 • 05

  Utred svenskfientlighet i Malmö

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

  Motionären hänvisar till de våldsamma och extremt kränkande ungdomsrånen som ägt rum och där offren varit ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

  Motionen vill se en utredning där svenskfientlighetens omfattning och karaktär kartläggs, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ungdomsrånen vi ser idag och många andra brott där etniska svenskar är offer och invandrargäng är förövare, har ofta inslag av svenskfientlighet. När vi vägrar se rasismen och hatet i dessa brott förminskar vi brotten och den hatiska ideologi som ligger bakom våldet. 

  Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö version rätt

  Mer info
 • 05

  Kommunstyrelsen 15 januari: Tiggeriförbud, World Pride, klimatnödläge

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö. Ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge behandlades. Kommunstyrelsen beslutade även om att upprätta en ny projektorganisation för World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner avslogs av kommunstyrelsens. Bortsett från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig även Centerpartiet och Moderaterna tiggerifria zoner i Malmö. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi förstår att det här är ett stort problem i Malmö. Det organiserade tiggeriet är utbrett i hela Malmö. Det handlar om ren affärsverksamhet där utsatta människor exploateras av kriminella. Detta ska inte vara ett inslag i Malmös stadsbild. Tyvärr är vi sverigedemokrater det enda partiet i Malmö som vill se ett slut på det organiserade tiggeriet. 

  Kommunstyrelsen yttrade sig om ett malmöinitiativ och ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge. På grund av ett tillägg som Socialdemokraterna hade gjort om att ”kommunstyrelsen konstaterar klimatnödläge” yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till yttrande.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi hade inget emot stadskontorets ursprungliga förslag som beskriver varför vi inte kan utlysa klimatnödläge. Sedan har Socialdemokraterna lagt till en mening om att Malmö stad ska ”konstatera” klimatnödläge. Med tanke på att klimatnödläge har definierats på så många olika sätt vill vi veta vad det innebär för kommunen att ”konstatera” klimatnödläge. Vi tar miljö- och klimatpolitiken på allvar och vägrar skriva in lockrop i kommunala handlingar för att gå aktivister till mötes. 

  Kommunstyrelsen biföll även förslaget om att godkänna en förnyad projektorganisation för World Pride och Eurogames 2021. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Enligt preliminära prognoser kommer World Pride och Eurogames kosta Malmö stad 32 miljoner kr under åren 2020 och 2021. Större delen av denna kostnad är ofinansierat vilket innebär att pengarna måste tas från skola, vård och omsorg och socialtjänst. Framöver måste Malmö stad fokusera på att finansiera välfärden och då finns det inte utrymme för att kommunen ska bekosta mångmiljonsarrangemang av denna sort. 

  Mer info