Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  SD säger nej till kommunal klimatavgift

  Sverigedemokraterna yrkade på dagens kommunstyrelsesammanträde att Malmö stad inte ska fortsätta arbetet med en klimatväxlingsmodell.

  Klimatväxlingsmodellen går ut på att en intern avgift ska läggas på tjänsteresor som ger hög klimatpåverkan, inom Malmö stads organisation. Exempel på sådana tjänsteresor är resor med flyg, taxi och privat bil.

  Det innebär att skattemedel finansierar både tjänsteresan, men även en avgift som slussas vidare till ett kommunalt klimatväxlingskonto. Resurserna som sätts in i klimatväxlingskontot ska då subventionera klimatvänliga tjänsteresor, resor med tåg, kollektivtrafik, cykel m.m.

  Sverigedemokraterna ville inte att arbetet med klimatväxlingsmodellen skulle fortsätta eftersom det är skattebetalarna som straffas när tjänstemän och politiker väljer att flyga eller åka taxi.

  Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att ju mer tjänstemän och politiker flyger eller åker taxi desto mer urholkas förvaltningarnas budget. Resurser från skolförvaltningar, som är ämnade till skolundervisning, kan flyttas över till klimatväxlingskontot, för att tjänstemän inom skolförvaltningar väljer att åka till Stockholm med flygplan. De som betalar notan för att tjänstemän och politiker flyger är skattebetalare, brukare, lärare, elever och alla som finansierar, jobbar inom eller tar del av den kommunala välfärden.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Vi sverigedemokrater ser stora risker med förslaget, till exempel innebär klimatväxlingsmodellen att resurser som behövs inom grundskolan hamnar på kilmatväxlingskontot. Den ansträngda situationen inom Malmös grundskolor riskerar alltså att förvärras, bara för att tjänstemän och politiker väljer att flyga och åka taxi. 

  Mer info
 • 93

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2020 – Malmö pastorat

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation när Malmö pastorats kyrkoråd på måndagen behandlade förslaget till budget. I sin budgetreservation gör SD satsningar på ungdomsverksamhet, samverkan med civilsamhället, sociala insatser och kulturarvsförvaltning.

  Sverigedemokraterna sparar in på personal, kostnader omkring kyrkans deltagande i Pride, bidrag till politiska partier och bidrag till vissa externa organisationer.

  Budgetreservationen innehåller nio mål som innebär en ambitionshöjning av kyrkans verksamhet i Malmö.

  Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom arbetsutskottets förslag till budget då SD i sin budgetreservation har gjort andra prioriteringar.

  Kyrkofullmäktige kommer ta det slutgiltiga beslutet om budget den 7 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Vi lägger fram en budgetreservation som innebär att Malmö pastorat höjer ambitionerna inför framtiden. Utmaningen är att kyrkan förbereder sig inför framtiden samtidigt som man tar hand om kulturarvet. På samma gång måste kyrkan engagera sig mer i de utmaningar som Malmö som en stad möter. Svenska kyrkan i Malmö behövs mer än någonsin i ett Malmö som genomgår kulturella och sociala oroligheter. Därför är det viktigt att kyrkan har en ekonomisk hållbar verksamhet där Malmöbor, oavsett politisk åsikt, känner sig välkomna.

  SD_budgetreservation_kyrkofullmäktige_2020

  Mer info
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Alla bilister ska ha råd att parkera

  Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka parkeringsområden som är avgiftsbelagda.

  Dessutom vill motionären att det ska genomföras en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

  I motionen nämns det att det politiska styret i Malmö har infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt. I motionen refereras det även till Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. som säger att kommunen inte får ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter.

  Michael Hård af Segerstad (SD) kommenterar motionen:

  Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi måste börja se över det här. Att köra bil har fått så många människor att känna frihet. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter.

   

  Motion översyn av malmös parkeringsavgifter

  Mer info
 • 05

  Nu startar SD Malmös höstkampanj!

  Sverigedemokraterna genomför nu en tvåveckorskampanj i Malmö och den här gången fokuserar vi på Oxie, Lindängen och Kirseberg för att nå ut till Malmöborna och berätta mer om vår politik och vår vision om Malmö. Vi sverigedemokrater tror på Malmö och Malmöborna men vi ser även de enorma problem som staden har drabbats av och den sorg och misär som dessa problem orsakar för Malmöbor. 25 år av socialdemokratiskt styre har inte fungerat. Nu behövs det nya lösningar och en ny politik för att vända den negativa utvecklingen!

  Den organiserade kriminaliteten och den svarta ekonomin resulterar i våldshandlingar som långsiktigt kommer resultera i att fler löntagare kommer flytta från Malmö till kranskommunerna för att kunna leva ett tryggt liv. Malmö måste bli en trygg stad som lockar till sig löntagare och inte skrämmer iväg dem.

  Medan polisen gör sitt uppdrag och bekämpar kriminaliteten måste kommunen skapa bättre förutsättningar för polisen genom mer kameraövervakning. Närvaro av kommunala ordningsvakter kommer se till att alla offentliga platser i Malmö är trygga vare sig de ligger i Västra hamnen eller Lindängen.

  De flesta Malmöbor märker av att den svarta ekonomin breder ut sig. Misstänkta produkter och svart arbetskraft är vardagliga inslag i Malmö. Motverkandet av den svarta ekonomin genom samverkan mellan kommun och myndigheter måste prioriteras. Den svarta ekonomin är en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat staden de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen, Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket för att motverka den svarta ekonomin ska fördjupas och förstärkas drastiskt. Sverigedemokraterna vill se ett Malmö där hederliga näringsidkare expanderar medan näringsidkare som bryter mot lagen och gynnar den organiserade kriminaliteten, får stänga igen.

  Malmö behöver en tydlig, tuff och resultatinriktad integrationspolitik. En sådan integrationspolitik innebär att de som inte har något intresse att bli en del av det svenska samhället ska få hjälp med att återvända till sitt hemland. De som inte har tillstånd att vara i Sverige ska inte få ekonomiskt bistånd. De som däremot vill bli en del av det svenska samhället ska ha en integrationsplikt där de själva bär det främsta ansvaret att anamma svensk kultur och svenska värderingar, lära sig det svenska språket samt att påbörja en process för att bli självförsörjande. Vi tror att många av de som kommit till Sverige från andra länder vill bli en del av Sverige. De ska bli en del av Sverige och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samtidigt är vi tydliga och säger att de som inte vill bli en del av Sverige borde åka till sitt hemland. Ingen människa ska tvingas leva i ett parallellsamhälle. De som kommer hit ska anpassa sig till Sverige. Det är inte Sverige som ska anpassa sig till invandrarna.

  Sverigedemokraterna ser att skolorna i de invandrartäta områdena har färre legitimerade lärare och är mer stökiga än skolor i västra Malmö. För att barn i socialt utsatta områden ska ha en ärlig chans att lyckas måste dessa skillnader åtgärdas. Sverigedemokraterna vill inrätta en jourskola där elever som är stökiga får det stöd de behöver. Elevhälsan måste stärkas i en tid då fler och fler ungdomar drabbas av mental ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så en elev i Rosengård eller Lindängen kan vägledas direkt till arbetsmarknaden, genom att välja rätt utbildning. Vi vill stärka samarbetet mellan skola, föräldrar och föreningslivet i de invandrartäta förorterna. Detta samarbete är en förutsättning för Malmös framgångsrika skolor, som finns i mer välbärgade områden.

  För att vända den negativa utvecklingen i Malmö krävs det att politikerna erkänner de problem som finns och slutar skönmåla. Visst är invandringen, kriminaliteten och brister i välfärden ett stort problem i dagens Malmö, men, vi sverigedemokrater tror att vi tillsammans med Malmöborna kan vända denna negativa utveckling och skapa en möjligheternas Malmö där möjligheterna är så många att Socialdemokraternas bidragspolitik blir överflödigt.

  Magnus Olsson

  Kommunalråd (SD)

  Mer info
 • Lars-Johan Hallgren

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga.

  Lars-Johan Hallgren har ställt följande enkla fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Det framkom nyligen att en sjuårig familjehemsplacerad flicka begärt ett bidrag av
  Malmö kommun på 10 000 kronor.

  Detta för att hennes föräldrar och bror skulle kunna resa mellan två städer i Indien för
  att kunna genomföra en intervju på Sveriges ambassad med avsikten att erhålla
  uppehållstillstånd i Sverige.

  Enligt tidigare märkliga domar i andra liknande sammanhang skulle det innebära att
  om flickans båda föräldrar och bror erhåller uppehållstillstånd i Sverige så skulle
  även Malmös skattebetalare bli skyldiga att bekosta flickans familjs resa från Indien
  till Sverige.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö kommun gjorde en korrekt bedömning
  och beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge
  henne en skälig levnadsnivå i Sverige.

  Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flickans gode man och
  förvaltningsrätten var av den åsikten att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning
  av försörjningsstöd för denna typ av resor och därmed bakläxa till Malmö kommun.

  Ärendet måste nu återförvisas till kommunen för ny handläggning där man i princip
  – i och med förvaltningsrättens dom i frågan – nu är bunden till att den här gången
  fatta ett beviljande beslut.

  Som vän av ordning och skattebetalare i kommunen tar man sig för pannan!

  Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
  Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Har Arbetsmarknads-och socialnämnden, Kommunstyrelsen eller någon
  annan kommunal instans för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut?

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga

  Mer info
 • 16__

  SD kräver slöjförbud

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor.

  Motionärerna skriver att slöjan signalerar ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av de religiösa kraven. Enligt motionärerna är slöjan en islamistisk symbol som symboliserar både religiös underkastelse men också påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor.

  Motionen hämtar inspiration både från integrationsplanen som antagits i Staffanstorp men också från förslag som lagts fram av Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

  Jag menar att ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar också om att barn ska få möjligheten att vara barn och att samhället måste stå upp för våra grundläggande och traditionella värderingar. 

   

  länk till motion slöjförbud i förskolan och grundskola

  Mer info
 • Enkel fråga om ökad anhöriginvandring

  Sverigedemokraternas ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, Lars-Johan Hallgren (SD), har lämnat in en enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om Malmö stad har de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala problem som högre invandring innebär för Malmö.

  Lars-Johan Hallgren (SD) refererar till riksdagsbeslut som underlättar anhöriginvandringen och det faktum att Malmö redan idag attraherar många nyanlända från hela landet.

  Enkel fråga till kommunalrådet K S-J

  Mer info