Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • SD kräver återremiss av översiktsplanen för Nyhamnen

  Idag behandlade Stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen för Nyhamnen som har till syfte att utveckla det centralstationsnära området till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av Malmös centrum.

  Översiktsplanen utgår ifrån att bilresandet i Nyhamnen kommer endast vara 20 procent. Malmö stads miljöbarometer visar däremot att bilinnehavet bland Malmöborna har ökat sedan 2011. Hela översiktsplanen utgår ifrån förutsättningar som knappast är sannolika.

  Sverigedemokraterna yrkade på att återremittera ärendet för att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en trafikkonsekvensanalys med utgångspunkt i en högre andel bilresande.

  Sverigedemokraterna lämnade in en reservation då återremissyrkandet avslogs av nämnden.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Stadsbyggnadsnämnden, Anders Olin, kommenterar:

  ”Det kommer bo lika många människor i Nyhamnen som i Höörs kommun och allt pekar på att många som kommer bo här kommer vara bilister. Vi kan inte ha en översiktsplan som utgår ifrån hur politiker vill att det ska vara. Utan översiktsplanen måste utgå ifrån det underlag vi har tillgängligt.”

  Mer info
 • SD Malmö_logo_Högupplöst
 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  Sverigedemokraterna lämnade idag in två nämndsinitiativ vars syfte är att se till att återvändande IS-terrorister håller sig borta från Malmö.

  I ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Sverigedemokraterna att Malmö stads kommunstyrelse deklarerar att inga återvändande IS-terrorister ska vara välkomna till Malmö. I nämndsinitiativet till kommunstyrelsen föreslår Sverigedemokraterna också att Malmö stad tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige.

  I ett annat nämndsinitiativ till Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår Sverigedemokraterna att Arbetsmarknads- och socialnämnden delar med sig av den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

  Dessutom menar Sverigedemokraterna att nämnden måste hållas informerade om frågan om återvändande IS-terrorister. Därför föreslår SD att Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsammanträde.

  Magnus Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö stad kommenterar:

  Vi Sverigedemokrater ser det som en självklarhet att politikerna i Malmö ska göra allt för att skydda Malmöborna från dessa mördare som nu är på väg till Sverige. Detta är inte en partipolitisk fråga. Det handlar om att skydda Malmöborna.

  Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister

  Nämndsinitiativ angående delgivning av information om återvändande IS-terrorister

  Mer info
 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  MKB ska leva upp till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

  Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra, SvT lokalt och Sydsvenskan har i år (2019) rapporterat om en hyresgäst som uttryckt mycket missnöje med MKB Fastighets Aktiebolag (MKB). Under flera år har han samlat bevis mot narkotikaförsäljningen, som dagligen pågår utanför huset och inne på gården. Eftersom han anser att MKB inte tillräckligt tar sin del av ansvaret för utomhusmiljön, ansökte han hos hyresnämnden att ett föreläggande riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills gjorts.

  Visserligen avslogs hyresgästens ansökan den om åtgärdsföreläggande 2019-02-25, men hyresnämnden skrev i beslutet ”Att anlita vaktbolag för rondering bedömer nämnden med hänsyn till störningarna som en både möjlig och rimlig åtgärd för MKB att vidta.”

  I Sverigedemokraterna ser vi det som i högsta grad anmärkningsvärt att en hyresgäst ska behöva gå så långt, att han behöver vända sig till hyresnämnden för att få sin hyresvärd, som dessutom är helägd av Malmöborna, att ta ökat ansvar. Många hyresgäster hos MKB upplever dessutom en liknande problematik och att MKB är passiva.

  Utan att vi fördjupar oss i juridiken och andra administrativa regler vill vi fästa uppmärksamhet på det ansvar som Malmö stad anger att fastighetsägare har för utomhusmiljön. Det är att:

  • olägenhet för människa ska undanröjas, och redan sådant som medför risk för olägenhet ska förebyggas, särskilt gentemot egna hyresgäster
  • nedskräpning är olagligt och ska stävjas, och avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt, avfall inte får slutomhändertas på egna fastigheten utan tillstånd eller dispens (miljöbalken, avfallsförordningen, Malmö stads avfallsföreskrifter)
  • säkerhet och framkomlighet ska främjas, fotgängare ska exempelvis kunna ta sig fram utan problem på gångbanorna (gaturenhållningslag, Malmös lokala renhållningsföreskrifter)
  • tomten ska hållas i vårdat skick (plan- och bygglag)

  Detta framgår av:

  https://malmo.se/Foretagande–jobb/Driva–utveckla-foretag/Tillstand–regler/For-fastighetsagare/Fastighetsagares-ansvar-enligt-miljobalken.html

  I ljuset av ärendet i hyresnämnden ser det ut som att Malmö stads helägda fastighetsbolag inte har följt vad Malmö stad här ovanför skriver att fastighetsägare ska uppfylla om utomhusmiljön.

  En punkt i de särskilda ägardirektiv, antagna av kommunfullmäktige, som gäller för MKB anger att ”MKB:s bostäder och områden ska tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel, valmöjlighet och service. MKB ska bibehålla ett högt förtroende hos hyresgästerna”

  https://malmo.se/Foretagande–jobb/Driva–utveckla-foretag/Tillstand–regler/For-fastighetsagare/Fastighetsagares-ansvar-enligt-miljobalken.html

  Sverigedemokraterna Malmö har därför börjat ett politiskt arbete med målet att det i Malmö stads särskilda ägardirektiv till MKB ska skrivas in preciseringar och förtydliganden om att utomhusmiljön ska göras mer trygg.

  MKB måste därför skärpa sitt trygghetsskapande arbete och ta sitt ansvar som fastighetsägare kopplat till utomhusmiljön, trygghet och trivsel. Detta med stöd via inhyrning av ordningsvakter, samt se över möjligheten till en ökad uppsättning av övervakningskameror.

  Klicka på länken nedan för att se motionen i detta ärende:

  Motion om hur MKB lever upp till sitt ansvar för utomhusmiljöen vid och kring sina fastigheter

  Mer info
 • Ilvars Hansson

  Vänsterpartiet avvecklar demensteamen

  Vänsterpartiet valde idag att stödja Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om att avveckla demensteamen. Sverigedemokraterna biföll Moderaternas nämndsinitiativ om att demensteamen skulle bibehållas och att ytterligare två demensteam skulle startas upp för att täcka hela Malmö.

  Vänsterpartiets kovändning i sista sekund kommer efter att Socialdemokraterna och Liberalerna lade fram ett förslag där de möter Vänsterpartiet på många punkter, men inte när det gäller att bibehålla demensteamen. Dessutom hänvisade nämndens ordförande Anders Rubin (S) till att fackförbunden hade godkänt nedläggningen av demensteamen.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ilvars Hansson kommenterar:

  Vänsterpartiet fungerar åter dörrmatta åt Socialdemokraterna genom att låta sig skrämmas av eventuella kommande fackliga invändningar. Jag kan endast beklaga att Vänsterpartiet inte hört klagoropen från anhöriga och personal. Jag kan inte förstå hur ett parti kan lova så mycket i medierna och sedan svika Malmös demenssjuka och deras anhöriga i sista sekund. Det är sådant beteende som väcker politikerförakt. 

  För mer information kontakta:
  Ilvars Hansson
  Telefon: 073-5307004
  Mejl: ilvars.hansson@sd.se

  Mer info
 • Nima Gholam Ali Pour

  Uppmaning att sluta stödja läromedel som sprider hat

  Igår behandlade kyrkorådet i Malmö pastorat ett brev om Den Gode Herdens Svenska skola i Betlehem, som enligt brevskrivaren använder sig av läromedel som sprider ett våldsbejakande budskap. Skolan finansieras delvis av kollekt som upptas i kyrkor i Malmö. I brevet fanns flera exempel på dessa läromedel där man hyllar självmordsbombare.

  Sverigedemokraterna yrkade att kyrkorådet skulle uppmana samtliga kyrkor i Malmö att upphöra med att samla in kollekt till Den Gode Herdens Svenska skola, tills huvudmannen, Svenska Jerusalemföreningen kan garantera att de läromedel som används av eleverna vid denna skola inte innehåller våldsbejakande budskap eller krigshets.

  Sverigedemokraternas yrkande avslogs av kyrkorådet och Sverigedemokraternas ledamot i kyrkorådet, Nima Gholam Ali Pour, lämnade in en reservation.

  Nima Gholam Ali Pour kommenterar:

  Att Den Gode Herdens Svenska skola måste följa palestinska skolmyndighetens läroplan kan inte fungera som en ursäkt till att man hyllar terrorism. Om denna skola vill fortsätta sprida våldsbejakande budskap så tycker vi sverigedemokrater att de får göra det utan ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan i Malmö.

  Klicka på länken för att komma till reservationen: Kyrkorådet 2019-03-25 Reservation Brev angående kollekt

  För mer information kontakta:

  Nima Gholam Ali Pour

  Telefon: 072-3917593

  Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se

  Mer info
 • SD Malmö är nu ett eget distrikt!

  Idag blev Malmö ett eget distrikt! Detta är en historisk milstolpe i vårt parti! Vi är nu så stora att vi gått från kommunförening till ett eget distrikt. Vad betyder detta för Malmö stads SD medlemmar?

  • Mer självbestämmande till SD Malmös medlemmar.
  • En ännu starkare ekonomi.
  • Mer inflytande på riksnivå.
  • Snabbare beslutskedjor.

   

  Detta är några av de fördelar som kommer med att vara ett distrikt. Vi har fortfarande ett bra samarbete med distrikt Skåne och kommer i framtiden ha gemensamma events och inbjudningar.

  Distrikt Malmös ordförande Jörgen Grubb avtackar Anders Olin som var mötesordförande.

  Mer info
 • SD Malmö lämnar in motion om vertikal stadsodling.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår lämnade Sverigedemokraterna in en motion om vertikal stadsodling.

  Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att kommunen ska se över möjligheten att stadsodla i större skala. Även Malmös förskolors, skolors och ålderdomshems behov av grönsaker ska kunna försörjas genom stadsodling.

  Motionären Patrick Angelin kommenterar:

  – Min förhoppning med denna motion är att starta en seriös diskussion runt vertikal stadsodling. Malmö stad köper idag in sallad som är ekologiskt odlat men transporteras långa sträckor. Med vårt förslag kommer mer grönsaker vara närodlade och skapa jobb i Malmö.

  Läs motionen genom att klicka på länken: Motion vertikal odling

  För mer information kontakta:

  Patrick Angelin

  Telefon: 0708-392 479

  Mejl: patrick.angelin@sd.se

  Mer info
 • IMG_20190318_152610

  SD´s representanter gör studiebesök på Fontänhuset.

  Den 18:e mars var Sverigedemokraternas representanter i funktionsstödsnämnden på studiebesök hos Fontänhuset. Fontänhuset är en privat stiftelse som finansieras av Malmö kommun, Region Skåne och socialstyrelsen.

  Fontänhuset hjälper idag människor som varit i kontakt med psykiatrin och vill ta sig tillbaka in i samhället.

  Du kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida som du finner här !

  Mer info
 • 05

  Två år räcker

  Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, förklarar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att nyanländas boende inte ska subventioneras i mer än två år.

   

  Mer info