Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • 05

  Nu startar SD Malmös höstkampanj!

  Sverigedemokraterna genomför nu en tvåveckorskampanj i Malmö och den här gången fokuserar vi på Oxie, Lindängen och Kirseberg för att nå ut till Malmöborna och berätta mer om vår politik och vår vision om Malmö. Vi sverigedemokrater tror på Malmö och Malmöborna men vi ser även de enorma problem som staden har drabbats av och den sorg och misär som dessa problem orsakar för Malmöbor. 25 år av socialdemokratiskt styre har inte fungerat. Nu behövs det nya lösningar och en ny politik för att vända den negativa utvecklingen!

  Den organiserade kriminaliteten och den svarta ekonomin resulterar i våldshandlingar som långsiktigt kommer resultera i att fler löntagare kommer flytta från Malmö till kranskommunerna för att kunna leva ett tryggt liv. Malmö måste bli en trygg stad som lockar till sig löntagare och inte skrämmer iväg dem.

  Medan polisen gör sitt uppdrag och bekämpar kriminaliteten måste kommunen skapa bättre förutsättningar för polisen genom mer kameraövervakning. Närvaro av kommunala ordningsvakter kommer se till att alla offentliga platser i Malmö är trygga vare sig de ligger i Västra hamnen eller Lindängen.

  De flesta Malmöbor märker av att den svarta ekonomin breder ut sig. Misstänkta produkter och svart arbetskraft är vardagliga inslag i Malmö. Motverkandet av den svarta ekonomin genom samverkan mellan kommun och myndigheter måste prioriteras. Den svarta ekonomin är en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat staden de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen, Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket för att motverka den svarta ekonomin ska fördjupas och förstärkas drastiskt. Sverigedemokraterna vill se ett Malmö där hederliga näringsidkare expanderar medan näringsidkare som bryter mot lagen och gynnar den organiserade kriminaliteten, får stänga igen.

  Malmö behöver en tydlig, tuff och resultatinriktad integrationspolitik. En sådan integrationspolitik innebär att de som inte har något intresse att bli en del av det svenska samhället ska få hjälp med att återvända till sitt hemland. De som inte har tillstånd att vara i Sverige ska inte få ekonomiskt bistånd. De som däremot vill bli en del av det svenska samhället ska ha en integrationsplikt där de själva bär det främsta ansvaret att anamma svensk kultur och svenska värderingar, lära sig det svenska språket samt att påbörja en process för att bli självförsörjande. Vi tror att många av de som kommit till Sverige från andra länder vill bli en del av Sverige. De ska bli en del av Sverige och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samtidigt är vi tydliga och säger att de som inte vill bli en del av Sverige borde åka till sitt hemland. Ingen människa ska tvingas leva i ett parallellsamhälle. De som kommer hit ska anpassa sig till Sverige. Det är inte Sverige som ska anpassa sig till invandrarna.

  Sverigedemokraterna ser att skolorna i de invandrartäta områdena har färre legitimerade lärare och är mer stökiga än skolor i västra Malmö. För att barn i socialt utsatta områden ska ha en ärlig chans att lyckas måste dessa skillnader åtgärdas. Sverigedemokraterna vill inrätta en jourskola där elever som är stökiga får det stöd de behöver. Elevhälsan måste stärkas i en tid då fler och fler ungdomar drabbas av mental ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så en elev i Rosengård eller Lindängen kan vägledas direkt till arbetsmarknaden, genom att välja rätt utbildning. Vi vill stärka samarbetet mellan skola, föräldrar och föreningslivet i de invandrartäta förorterna. Detta samarbete är en förutsättning för Malmös framgångsrika skolor, som finns i mer välbärgade områden.

  För att vända den negativa utvecklingen i Malmö krävs det att politikerna erkänner de problem som finns och slutar skönmåla. Visst är invandringen, kriminaliteten och brister i välfärden ett stort problem i dagens Malmö, men, vi sverigedemokrater tror att vi tillsammans med Malmöborna kan vända denna negativa utveckling och skapa en möjligheternas Malmö där möjligheterna är så många att Socialdemokraternas bidragspolitik blir överflödigt.

  Magnus Olsson

  Kommunalråd (SD)

  Mer info
 • Lars-Johan Hallgren

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga.

  Lars-Johan Hallgren har ställt följande enkla fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Det framkom nyligen att en sjuårig familjehemsplacerad flicka begärt ett bidrag av
  Malmö kommun på 10 000 kronor.

  Detta för att hennes föräldrar och bror skulle kunna resa mellan två städer i Indien för
  att kunna genomföra en intervju på Sveriges ambassad med avsikten att erhålla
  uppehållstillstånd i Sverige.

  Enligt tidigare märkliga domar i andra liknande sammanhang skulle det innebära att
  om flickans båda föräldrar och bror erhåller uppehållstillstånd i Sverige så skulle
  även Malmös skattebetalare bli skyldiga att bekosta flickans familjs resa från Indien
  till Sverige.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö kommun gjorde en korrekt bedömning
  och beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge
  henne en skälig levnadsnivå i Sverige.

  Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flickans gode man och
  förvaltningsrätten var av den åsikten att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning
  av försörjningsstöd för denna typ av resor och därmed bakläxa till Malmö kommun.

  Ärendet måste nu återförvisas till kommunen för ny handläggning där man i princip
  – i och med förvaltningsrättens dom i frågan – nu är bunden till att den här gången
  fatta ett beviljande beslut.

  Som vän av ordning och skattebetalare i kommunen tar man sig för pannan!

  Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
  Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Har Arbetsmarknads-och socialnämnden, Kommunstyrelsen eller någon
  annan kommunal instans för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut?

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga

  Mer info
 • 16__

  SD kräver slöjförbud

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor.

  Motionärerna skriver att slöjan signalerar ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av de religiösa kraven. Enligt motionärerna är slöjan en islamistisk symbol som symboliserar både religiös underkastelse men också påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor.

  Motionen hämtar inspiration både från integrationsplanen som antagits i Staffanstorp men också från förslag som lagts fram av Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

  Jag menar att ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar också om att barn ska få möjligheten att vara barn och att samhället måste stå upp för våra grundläggande och traditionella värderingar. 

   

  länk till motion slöjförbud i förskolan och grundskola

  Mer info
 • Enkel fråga om ökad anhöriginvandring

  Sverigedemokraternas ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, Lars-Johan Hallgren (SD), har lämnat in en enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om Malmö stad har de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala problem som högre invandring innebär för Malmö.

  Lars-Johan Hallgren (SD) refererar till riksdagsbeslut som underlättar anhöriginvandringen och det faktum att Malmö redan idag attraherar många nyanlända från hela landet.

  Enkel fråga till kommunalrådet K S-J

  Mer info
 • bildbankHa_kan_Ask_(1)_pr_82579436523fcd4a3f6a8b13a47b7743__70007

  SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

  Håkan Ask (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där han föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

  Sverigedemokraterna anser att just nedskräpningen är så nära oss och direkt påverkbar i vår närmiljö att ett större fokus bör läggas här. Därför har Håkan Ask (SD) lämnat in ett förslag om att medel omfördelas inom miljöstrategiska avdelningen för att öka fokus på nedskräpning och dess konsekvenser.

  Sverigedemokraterna vill även att 300 000 kronor avsätts för riktade satsningar mot den taskiga nedskräpningsmentaliteten som råder i Malmö.

  Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i miljönämnden kommenterar:

  Många Malmöbor har kontaktat miljönämndens ledamöter om att nedskräpningen är omfattande och att något behöver göras. Nu väljer vi sverigedemokrater att lyfta upp den här frågan. Malmöborna förväntar sig att kommunen ser till att staden är ren.

  Nämndsinitiativ 2019-06-26

  Mer info
 • Nima Gholam Ali Pour

  Namninsamling för att rädda Bunkeflo kyrka

  Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp i Malmö pastorat startar nu en namninsamling för att hindra rivningen av Bunkeflo kyrka och visa hur starkt stödet är för en renovering av kyrkan. Initiativet har tagits efter att kyrkorådets arbetsutskott, bestående av Socialdemokraterna och POSK, har tagit beslut om att Bunkeflo kyrka ska rivas.

  Bunkeflo kyrka invigdes 1898. Eftersom Bunkeflo kyrka är uppförd innan 1940 är den skyddad enligt Kulturmiljölagen. Sverigedemokraterna har i Malmö pastorats kyrkoråd och kyrkofullmäktige verkat för att Bunkeflo kyrka ska renoveras och lagt fram olika förslag på hur kyrkan kan renoveras utan att belasta pastoratets ekonomi.

  Namninsamlingen är en del av en kyrkopolitisk kampanj som kommer löpa fram till den 30 juni.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi har gjort allt vad vi kan för att stoppa rivningen av en kyrka som har funnits i Bunkeflo så länge människor kan minnas. Nu vänder vi oss till församlingsborna och Malmöborna för att informera dem om vad som kommer hända och be dem visa sitt stöd för Bunkeflo kyrka. Det handlar om en kyrka som är 120 år gammal. Det här är kulturarv.

  Namninsamlingen kan man hitta här: Rädda Bunkeflo kyrka.

  Mer info
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 8 maj var det åter dags för kommunstyrelsesammanträde och som vanligt var våra representanter aktiva med både särskilda yttranden och reservationer i olika ärenden. Nedan finner Ni länkar till samtliga inlämnade SY och reservationer.

  kommunstyrelsen_2019_05_08 _syUppdrag att aktualisera översiktsplan för Malmö

  kommunstyrelsen_2019_05_08_res Nämndsinitiativ angående återvandande IS-terrorister

  kommunstyrelsen_2019_05_08_res Planprogram för Stadionområdet

  kommunstyrelsen_2019_05_08_res Uppdragsdirektiv budget 2019 – Uppdrag at kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med stod av milj kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Ansökan_om_medel_för_Malmö_Pride_2019_med_sikte_pa_2021 kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Motion_av_Ilvars_Hansson_SD_om_att_installera_solcellsdrivna_parkbänkar kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Motion_av_Märta_Stenevi_MP_om_säkerställande_av_papperslösa_barns_rättigheter kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Remiss_från_Justitiedepartementet_Slopad_straffrabatt_för_unga_myndiga_(SOU_2018_85)

  kommunstyrelsen_2019_05_08_sy Remiss från Finansdepartementet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

  kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Årsredovisning_2018_Räddningstjänsten_Syd

  kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Förskolenämndens_utvärdering_av_resursfördelningsmodellen_och_ersättningsmodell kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Lägesrapport_årlig_uppföljning_och_analys_av_bostadsförsörjning_2019_från_stadsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Redovisning_av_delegerade_beslut_till_kommunstyrelsen_8_maj_2019

  Mer info
 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  SD Malmö säger nej till skattemedel för Malmö Pride

  Idag behandlades en ansökan från Malmö Pride i kommunstyrelsen. Ansökan gällde stöd på 2,15 miljoner kr för genomförande av Malmö Pride festivalen 2019 samt förberedande arbete inför World Pride 2021. Kommunstyrelsen beviljade Malmö Pride 1,8 miljoner kr. Sverigedemokraterna reserverade sig.

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommenterar:

  Pride har mer och mer blivit en politiserad organisation som ofta favoriserar vissa partier och vänder sig mot andra. Vi ser ingen anledning till att bevilja skattemedel till organisationer som ägnar sig åt att smutskasta bland annat vårt parti. 

  Mer info
 • Nima Gholam Ali Pour

  Kyrkofullmäktige säger nej till en handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka

  På tisdagen behandlade Malmö pastorats kyrkofullmäktige Sverigedemokraternas motion om att upprätta en handlingsplan för att finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraternas sju ledamöter i kyrkofullmäktige var de enda som biföll motionen efter en lång debatt.

  Vid kyrkofullmäktiges sammanträde fanns 44 röstberättigade från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, POSK, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan, Borgerlig Allians och Frimodig kyrka. Sverigedemokraternas sju ledamöter biföll motionen, 36 ledamöter röstade avslag och en ledamot avstod från att rösta. Sverigedemokraterna lämnade in en skriftlig reservation.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Det var en märklig debatt. Vi fick höra allt från att renovering av kyrkor är nostalgisk till att ordföranden för kyrkorådet förnekade att Bunkeflo kyrka är en skyddad kyrka enligt Kulturmiljölagen. Det är tragiskt att det finns högt uppsatta makthavare i Malmö pastorat som  känner varken till Kulturmiljölagen eller det ansvar som Svenska kyrkan har för kyrkobyggnaderna. Vi kommer självklart fortsätta kämpa för att stoppa rivningen av Bunkeflo kyrka och vi hoppas att vi kan förhala den till kyrkovalet 2021 så vi kan få ett mandat från församlingsborna att rädda Bunkeflo kyrka. 

  kyrkofullmäktige_2019_05_07_res_svar_på_inkommen_motion_handlingsplan_för_att_finansiera_renoveringen_av_Bunkeflo_kyrka

  Mer info
 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  Kommunstyrelsen vägrar stödja deklaration mot IS

  Sverigedemokraternas förslag om att Malmö stads kommunstyrelse tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister är välkomna till Malmö, behandlades på dagens kommunstyrelse. Kommunstyrelsen vägrade anta en sådan deklaration.

  Kommunstyrelsen avslog även Sverigedemokraternas förslag om att tillskriva och uppmana regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige.

  Sverigedemokraterna menade i sitt nämndsinitiativ att en deklaration om att återvändande IS-terrorister inte är välkomna till Malmö visar tydligt att Malmö stad och dess förtroendevalda är på offrens sida och deras anhöriga. En sådan deklaration signalerar också att återvändande IS-terrorister helt enkelt inte är välkomna till Malmö.

  Genom en sådan deklaration skulle Malmö stad stå upp för mänskliga rättigheter och mot extremismen. De andra partierna i kommunstyrelsen var inte beredda att stödja en sådan deklaration.

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommenterar:

  Malmö stad brukar som regel ta avstånd från organisationer och aktörer, som uttrycker unkna värderingar och brukar våld. Därför kom det som en överraskning, för oss Sverigedemokrater att kommunstyrelsen vägrar stödja en deklaration, där Malmö stad helt enkelt tydligt förklarar att återvändande IS-terrorister inte är välkomna till Malmö. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta. Menar de andra partierna att dessa mördare är välkomna? Detta är ett svek mot alla dem offer som blivit drabbade av IS-terrorn.

  Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister

  Mer info